Óscar Freire Rial
Óscar Freire RialTécnico de sistemas
Teléfono de contacto +34 981 56 98 10
15702 Avenida de Vigo s/n Santiago de Compostela, A Coruña
www.cesga.gal