A situación de pandemia e a conseguinte declaración do estado de alarma en marzo de 2020 provocou no CESGA unha inmediata reorganización de recursos. Priorizouse o acceso aos servidores a todas aquelas colaboracións e grupos de investigación cuxo traballo se centra en atopar resposta ao SARS- CoV-2 ou á loita contra a COVID-19. Ao mesmo tempo dotouse ao persoal de todos os medios necesarios para manter os servizos en funcionamento con plena normalidade durante o período de confinamento. Nesta situación, a rede e as ferramentas de colaboración resultaron críticas e funcionaron á perfección.

2020 foi un ano importante no que atinxe á renovación tecnolóxica do Centro. Así, asinouse o convenio e licitouse a adquisición do superordenador FinisTerrae III. Licitáronse tamén actualizacións do sistema de almacenamento de datos e dos clúster para provisión de servizos Cloud. De especial relevancia en 2020, resulta tamén, o inicio do proceso de licitación por parte de RedIRIS do novo equipamento óptico que permitirá incrementar a capacidade da rede troncal a 100 Gbps.

Especialmente relevante foron tamén os esforzos realizados por cristalizar a proposta conxunta coa Universidade de Vigo para a creación de QCTECH, un polo tecnolóxico e de coñecemento ao redor das tecnoloxías cuánticas.

O Plan Estratéxico do CESGA 2017-2020 establece os obxectivos e metas para o período. Os obxectivos vixentes de acordo a este plan estratéxico son os seguintes:

1.- Consolidar o CESGA como centro de excelencia en ciencia computacional.
2.- Acadar unha presenza significativa na industria.
3.- Incrementar a actividade internacional.

A seguir, descríbense as actividades máis destacables realizadas ao longo do ano 2020 para o cumprimento destes obxectivos.

1.1.- Actividade de investigación, desenvolvemento e innovación

O CESGA participou en 20 proxectos. Así mesmo, ao longo do ano presentáronse 26 novas propostas de proxectos a diversas convocatorias competitivas, 10 propostas foron aceptadas, 18 rexeitadas e 5 continuaban pendentes de decisión ao 31 de decembro de 2020.

Os grupos de investigación usuarios das universidades galegas e do CSIC, reportaron publicar en 2020, 245 artigos científicos. Igualmente reportan utilizar os recursos do CESGA para a execución de 144 proxectos de I+D+i financiados a través de convocatorias competitivas. De acordo á información facilitada polos nosos usuarios, estes proxectos mobilizaron un total de máis de 143,4M€, dos cales os grupos usuarios captaron 34,1M€. Segundo reportan os grupos usuarios estes fondos serviron para financiar ata 189 postos de traballo de persoal asociado aos proxectos de I+D+i.

1.2. – Servizo á comunidade usuaria

 • A cifra de contas de usuario de computación acadou as 692 nos servidores de cómputo.
 • O consumo de horas de computación alcanzou os 85,5 millóns de horas ao final de 2020.
 • A través das convocatorias abertas da Rede Española de Supercomputación, FinisTerrae II puxo ao dispor dos usuarios desta Instalación Científico Técnica Singular 11,4 millóns de horas de CPU.

2.- Transferencia de coñecemento á industria

Durante o ano mantívose unha intensa actividade de colaboración coa industria, como proban os 133 contratos e acordos de colaboración asinados. O CESGA tamén incrementou a súa presenza na industria mediante accións relacionadas coa súa participación como socio fundador nos Dixital Innovation Hubs estratéxicos para Galicia, DIH DATALIFE e DIHGIGAL

3.- Incremento da presenza internacional

O CESGA participou en 13 proxectos internacionais financiados pola Comisión Europea. Tamén, como socio da empresa española de consultoría tecnolóxica Nologin, continuou provendo recursos ao servizo europeo de monitoraxe mariña de COPERNICUS. Adicionalmente, a través dos acordos acadados pola colaboración europea de ciencia aberta, EOSC, CESGA prestou servizo ás infraestruturas de investigación europeas CLARIN-ERIC (European Research Infrastructure for Language Resources and Technology) e EMSO-ERIC (European Seafloor and Water Column Observatory).

Proxectos de I+D+I

 • Boats4Schools
 • Digital Innovation Hub DATAlife
 • Asociación para a Dixitalización da Industria de Galicia. DIHGIGAL
 • Sistema de Información Arqueolóxica Xeolocalizada. Djehuty
 • Educational Knowledge Transfer. EKT
 • Contrato para a realización de proxecto de investigación e desenvolvemento entre Finsa, CESGA e a Universidade de Santiago de Compostela
 • European Open Science Cloud – Expanding Capacities by building Capabilities. EOSC-Synergy
 • European Open Science Cloud HUB. EOSC-HUB
 • hiGh peRformAnce comPuting sErvices for preVentIon and coNtrol of pEsts in fruit crops. GRAPEVINE
 • Developing Ocean Literacy through Creative Digital Pedagogies OCEANS
 • 6th implementation phase of PRACE. PRACE-6IP
 • Schools for 21st century. Schools 4 21C
 • Sistema electrónico de captura Pesqueira. SICAPTOR
 • Understanding Traffic Flows to Improve Air quality. TRAFAIR
 • Epidemioloxía Xenómica do SARS.CoV-2 en Galicia. EPICOVIGAL
 • National Competence Centres in the framework of EuroHPC. EUROCC
 • HPC Innovation for European SMES. FF4EuroHPC
 • Radiation risk appraisal for detrimental effects from medical exposure during management of patients. SINFONIA
 • NExt ApplicationS of Quantum Computing. NEASQC
 • O ensino dos sons do inglés a aprendices de L2 e L3 en contornos dixitales. e-LPHON4L

Servizos avanzados de investigación asociados a infraestruturas de computación / almacenamento

 • XENÓMICA
 • IBI-MFC COPERNICUS
 • METEOGALICIA
 • IEO- INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
 • INIA- INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA AGRARIA Y ALIMENTARIA
 • BABCOCK- CIVIL UAV INNITIATIVE.
 • ARDITI – OBSERVATÓRIO OCEÀNICO DA MADEIRA
 • GRADIANT – CENTRO TECNOLÓGICO
 • PIEP – Pólo de Inovação em Engenharia de Polímeros
 • IGFAE-LIGO – Instituto Galego de Fisica de Altas Enerxias
 • EOSC – European Open Science Cloud
 • GENOME4CARE – Servizo á empresa Genome4care

Redes de investigación, Plataformas Tecnolóxicas e Clusteres industriais nos que participou:

 • SESAME NET
 • REDE CLOUD BIGDATA HCP
 • CAPAP-H
 • Rede TMATI
 • REGICC
 • REGID
 • CLAG
 • CLUSTER TIC GALICIA
 • BIOGA
 • DIHGIGAL.
 • DIH-DATAlife

Outros feitos destacables

 Na segunda quincena de marzo do ano 2020, acabado de implantar o estado de alarma en España pola pandemia provocada pola COVID-19, o CESGA priorizou todos aqueles traballos relacionados coa investigación arredor do virus. Así, acelerouse a consecución de resultados de grupos investigando na supervivencia do virus en diferentes materiais, sobre a efectividade dalgún dos fármacos máis prometedores; e dun xeito moi especial, o CESGA colaborou na creación da colaboración EPICOVIGAL, que xunta esforzos de centros de investigación, universidades e servizos de microbioloxía dos principais complexos hospitalarios en Galicia para monitorizar a evolución xenómica do SARS-CoV-2 en circulación entre a poboación en Galicia.

En 2019, o CESGA realizou os trámites necesarios para garantir a futura dispoñibilidade dos fondos coa vista posta na renovación tecnolóxica do principal servidor de cálculo do Centro, o que será o superordenador FinisTerrae III.

O Plan Estratéxico do CESGA 2017-2020 estabelece os obxectivos e metas para o período, que á súa vez se concretan anualmente nun plan específico de actividades.

Os obxectivos vixentes consonte este plan estratéxico son os seguintes:

1.- Consolidar o CESGA como centro de excelencia en ciencia computacional.
2.- Acadar unha presenza significativa na industria.
3.- Incrementar a actividade internacional.

Deseguido descríbense as actividades máis relevantes realizadas ao longo do ano 2019 para o cumprimento destes obxectivos.

1.1 – Actividade de investigación, desenvolvemento e innovación

O CESGA participou en 19 proxectos. Así mesmo, ao longo do ano presentáronse 26 novas propostas de proxectos a diversas convocatorias competitivas, 9 propostas foron aceptadas, 13 rexeitadas e 8 continuaban pendentes de decisión a 31 de decembro de 2019.

Os grupos de investigación usuarios das universidades galegas e do CSIC comunicaron ter publicado en 2019 256 artigos científicos. Igualmente comunicaron ter utilizado os recursos do CESGA para a execución de 126 proxectos de I+D+i financiados a través de convocatorias competitivas. Consonte a información achegada polos nosos usuarios, estes proxectos mobilizaron un total de máis de 130M€, dos cales os grupos usuarios captaron 42M€. Segundo comunican os grupos usuarios, estes fondos serviron para financiar ata 155 postos de traballo de persoal asociado aos proxectos de I+D+i.

1.2. – Servizo á comunidade usuaria

A cifra de contas de usuario de computación medrou con respecto ao ano anterior; chegando a acadar as 717 nos servidores de cómputo.

 • O consumo de horas de computación acadou os 76,6 millóns de horas ao remate de 2019.
 • Desenvolvéronse  12  actividades  de  formación  para usuarios e persoal ao longo do ano.
 • A través das convocatorias abertas da Red Española de Supercomputación, FinisTerrae II proveu 10,3 millóns de horas de CPU.

2.- Transferencia de coñecemento á industria

Durante o ano mantívose unha intensa actividade de colaboración coa industria, como proban os 146 contratos e acordos de colaboración asinados. O CESGA tamén incrementou a súa presenza na industria mediante accións relacionadas coa súa participación como socio fundador nos Digital Innovation Hubs estratéxicos para Galicia, DIH Datalife e DIHGIGAL.

3.- Incremento da presenza internacional

O CESGA participou en 11 proxectos internacionais financiados pola Comisión Europea. Adicionalmente e como socio da empresa española Nologin, continuou provendo recursos ao servizo europeo de monitorización mariña de Copernicus.

Proxectos de I+D+I

 • Boats4Schools
 • Digital Innovation Hub DATAlife
 • Asociación para a Dixitalización da Industria de Galicia. DIHGIGAL
 • Sistema de Información Arqueolóxica Xeolocalizada. Djehuty
 • Educational Knowledge Transfer. EKT
 • Contrato para a realización de proxecto de investigación e desenvolvemento entre Finsa, CESGA e a Universidade de Santiago de Compostela
 • European Open Science Cloud – Expanding Capacities by building Capabilities. EOSC-Synergy
 • European Open Science Cloud HUB. EOSC-HUB
 • hiGh peRformAnce comPuting sErvices for preVentIon and coNtrol of pEsts in fruit crops. GRAPEVINE
 • Developing Ocean Literacy through Creative Digital Pedagogies OCEANS
 • PRACE 5th Implementation Phase Project. PRACE-5IP
 • 6th implementation phase of PRACE. PRACE-6IP
 • Schools for 21st century. Schools 4 21C
 • Sistema electrónico de captura Pesqueira. SICAPTOR
 • Understanding Traffic Flows to Improve Air quality. TRAFAIR

Servizos avanzados de investigación asociados a infraestructuras de computación / almacenamento

 • XENÓMICA
 • IBI-MFC COPERNICUS
 • METEOGALICIA
 • IEO- INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
 • INIA- INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA AGRARIA Y ALIMENTARIA
 • BABCOCK- CIVIL UAV INNITIATIVE.
 • ARDITI – OBSERVATÓRIO OCEÀNICO DA MADEIRA
 • GRADIANT – CENTRO TECNOLÓGICO
 • PIEP – Pólo de Inovação em Engenharia de Polímeros
 • HIDROMOD – Modelação em Engenharia Lda.
 • EOSC – European Open Science Cloud

Redes de investigación, Plataformas Tecnolóxicas e Clusteres industriais nos que participou:

 • SESAME NET
 • REDE CLOUD BIGDATA HCP
 • CAPAP-H
 • School Education Gateway
 • TELGalicia
 • Rede TMATI
 • REGICC
 • REGID

Infraestruturas e servizos

 • O Cesga cumpre 25 anos de historia, o longo dos cuais participoú en 65 proxectos europeos, 24 nacionais e 91 autonómicos. Durante este cuarto de século, o Cesga movilizoú máis de 550 millons de euros e realizoú investimentos nas suas infraestruturas por valor de 45 millons €.
 • En Novembro foi nomeado novo director xerente do centro Mauro Fernández Dabouza.
 • O longo deste ano, a través dos recursos do Cesga, os usuarios das univesidades galegas publicaron 205 artigos científicos e 11 teses doctorais.  Tamén foron executados 141 proxectos de I+D+I, cun valor de 93 millons € que serviron para financiar 185 postos de traballo.
 • Durante 2018 a cifra de contas de usuario de computación foi de 705 contas. O consumo de horas de computación alcanzou os 71,1 millóns de horas.
 • Dentro do centro, desenrolaronse 12 actividades de formación para usuarios e personal do mesmo.
 • Houbo unha intensa colaboración coa industria que plasmouse en 71 contratos e acordos asinados.
 • O Cesga participoú en 11 prxectos internacionais financiados pola Comisión Europea.
 • O Cesga pasoú a ser proveedor do Servicio Europeo de seguimento marítimo Copernicus.
 • A Actividade GRID no 2018 concentroú os seus esforxos na verificación da calidade do software, a migración a unha infraestrutura virtualizada na nube e a coordinación das operacions en IBERGRID. Houbo 14 contas de usuario no nodo GRID do Cesga.
 • SIG: A actividade no área de Sistemas de Información Xeográfica, centrouse na colaboración e desenrolo dos proxectos LIFE i Seas e Erasmus+ PhenoloGit. E tamén en dar soporte as universidades galegas e o CSIC.
 • No 2018 o sistema de almacenamento de datos foi de un NetAPP FAS 9000HA con 1,3 Petabytes de capacidade. A aplicación de tecnoloxías de comprensión permitiu ratios de eficencia no almacenamento de 1.5:1.
 • O servicio de Big Data do Cesga dispon de dous entornos diferenciados para satisfacer a toda clase de usuarios: unha plataforma de soporte do ecosistema de Hadoop, que cubre a maior parte dos casos de uso; e outra do entorno Paas (Platform as a Service) que permite desplegar clusters de Big Data baseados nos contenedores Docker sobre un scheduler global baseado en Mesos.
 • A rede de ciencia e tecnoloxía de Galicia, RECETGA, disfrutoú dunha alta calidade e excelente fiabilidade baseados na fibra ótica escura. O tráfico intercambiado entre RECETGA e RedIris o longo de 2018 acadoú picos superiores aos 10,58 Gbps de tráfico de entrada e os 3,01 Gbps de tráfico de salida. No global o tráfico medio de entrada creceu un 8,58% e o de salida un 10,43% con respecto o ano anterior.

Proxectos de I+D+I

 • European Open Sciencie Cloud Hub
 • Developing and Testing Innovate Blended Work-based Learning in VET
 • Boats4Schools
 • Circulación Estratosférica en Modelos de Generación, Diagnóstico e Impactos
 • DIGESTER 2.0
 • Enhancing Manufacturing cost efficiency through the utilization of PC for the estimation of freight.
 • FF2- Oteares.
 • Factories of the future Resources, Technology, Infraestructure and Services for Simulation and Modelling 2.
 • Innovative Solutions for Knowledge Application and Transfer towards a Sustainable European Fishing.
 • Mathematicall Model Simulation and Optimization for Societal Challenges with Scientific Computing.
 • Developing Ocean Literacy through Creative Digital Pedagogies
 • Spatial Data Analysis and Mobile Learning for Schools.
 • PRACE 5th Implementation Phase Project
 • Rede de Tecnoloxias Cloud e Big Data para HCP(II)
 • Rede Tecnolóxica Matemática Industrial.
 • TRAFAIR- Undersatanding Traffic Flows ti Improve Air quality.

Servizos Asociados as Infrastruturas de Almacenamento

 • IBI-MFC COPERNICUS
 • GENOMICA2018
 • METEOGALICIA 2018
 • IEO-INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
 • INIA-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA AGRARIA Y ALIMENTARIA
 • BABCOCK- CIVIL UAV INNITIATIVE

Redes de Investigación, Plataformas e Clusteres industriais nos que participoú

 • SESAME NET
 • REDE CLOUD BIGDATA HCP
 • CAPAP-H
 • OPEN EDUCATIVA EUROPA
 • TELGalicia
 • Rede TMATI
 • REGICC
 • CLAG
 • CLUSTER TIC GALICIA
 • BIOGA

Outros feitos destacables

 • Neste ano ampliouse a colaboración con empresas nos campos da enxeñería, o patrimonio, o sector alimentario, a xenética e a biotecnoloxía, facendo talleres sobre tecnoloxía da computación e Big Data para empresas do sector.
 • Dende finais de 2018, o Cesga, alberga o Arquivo Dixital Valle Inclán, que conta con mais de 80,000 documentos a disposicion de toda a sociedade e dos investigadores.
 • Tamen continuaronse as accions dirixidas a motivar as vocacions tecnoloxicas entre o alumnado de primaria e secundaria. Atenderonse visitas de 20 grupos de colexios e institutos de toda Galicia.

Infraestruturas e Servizos

 • Contratouse e puxo en produción unha nova infraestructura de almacenamiento en rede de tipo NAS Netapp FAS 9000HA, con 1,3 PB en disco.
 • As horas de computación proporcionadas durante o ano 2017 foron 70,4 millóns o que supuxo multiplicar por 1,22 o número de horas do ano anterior.
 • O número de usuarios de computación incrementouse nun 35 % respecto ao ano anterior.
 • Definiuse a metodoloxía para mellóraa da eficiencia energética coa implantación da ISO50001.
 • Multiplicouse por tres o número de usuarios da plataforma Bigdata.

Organización CESGA

 • Aprobouse o plan estratéxico 2017-2020 do CESGA.
 • Mantívose a primeira reunión do Comité Científico do CESGA.
 • O Dr. Juan Touriño Domínguez foi designado polo Patronato da Fundación CESGA como presidente do Comité Científico do CESGA.

Actividades Formativas e difusión

 • Participación no seminario Open FOAM-Portugal. Acórdase constituír a iniciativa Open FOAM-Iberia coordinando CESGA a participación española.
 • Organización de Taller práctico destinado a usuarios do CESGA, para optimización do uso do FinisTerrae.
 • Participación en Workshop: “Modelling, Simulation and Optimization for Societal Challenges with Scientific Computing”. Proxecto MSO4SC (Budapest).
 • Organización de GPU Hackaton: 5 días de traballo conxunto con usuarios CESGA para optimización de aplicacións propias de simulación numérica. Contouse coa colaboración de APPENTRA, empresa especializada en ferramentas de optimización de aplicacións de cálculo.
 • Participación no VII Concurso de Programación paralela organizado pola Universidade de Málaga.
 • Impartición de curso práctico de tres días de SPARK, ferramenta Big Data para análise de datos.
 • Organización de Seminario Científico sobre “Computación de Altas Prestacións e Modelización de Ciencias da Atmosfera e do Océano” (coa colaboración especial de UVIGO e RES).
 • Organización das Xornadas Internacionais de GAUSSIAN: 5 días de traballo con investigadores interesados en dinámica molecular (coa colaboración especial da USC e Gaussian Inc.).
 • Organización e impartición de “Taller vídeos interactivos”.
 • Participación no Congreso “O Futuro dá Educación” (Realidade Aumentada).
 • Do 27 ao 29 de setembro, tiveron lugar as seguintes xornadas organizadas por CESGA:
  • Sesión Científica “Servizos Mariños e Supercomputación” en colaboración co IEO.
  • Xornada Anual de Usuarios da ICTS-RES. Contou coa participación da Secretaria de Estado de I+D+i e o Conselleiro de Economía, Emprego e Industria.
  • “Annual HPC Advisory Committee Spain”.
 • Participación na Xornada “Habitat 4.0” organizada pola Cátedra Jorge Juan en Ferrol.
 • Sesión Científica organizada por CESGA: “Computación cuántica e Intelixencia Artificial” coa asistencia de 33 persoas.
 • Organización do evento “Día dás Rapazas nas TIC”, para celebrar o evento internacional Girls in ICT Day, con 4 mulleres representativas do sector TIC en Galicia, 16 centros educativos conectados por videoconferencia, e unha sesión de portas abertas e talleres na que participaron 80 nenos e pícaras.
 • Participación nas actividades “Unha Enxeñeira ou Científica en cada cole” organizadas pola USC coa colaboración do Concello de Santiago de Compostela.
 • Organización de “Deep Learning Workshop” que contou coa participación de 58 persoas.
 • Organización xunto con Citius, AtlanTIC e CITIC e a colaboración de ClústerTIC, de “II Galician de Machine Learning Workshop” que contou cunha participación de 142 persoas.
 • Organización e impartición do Curso Big Data e Analítica de grandes volumes de datos (21 ao 24 de novembro de 2017) 16 admitidos, solicitados 35 (19 en lista de espera).
 • Organización da Xornada de presentación da nova versión de Aula CESGA.
 • Xornadas de Portas Abertas na Semana da Ciencia.
 • Participación na Xornada “Rede de Nanomedicina” no Hospital Alvaro Cunqueiro.
 • Organización conxunta co Clúster BIOGA da Xornada “Computación Cloud e Almacenamiento de datos no sector Bio”, que contou con 42 participantes.
 • Participación no “Quantalab Workshop 2017” no INL para presentar o estado da computación cuántica.
 • Participación na workshop “VinOrg 2017” en Povoa de Varzim, Portugal, para falar das aplicacións de HPC na industria.
 • Participación na Workshop de lanzamento do procesador cuántico español desenvolvido pola UPC.
 • Participación nas xornadas de Industria 4.0 organizadas polo IPCA (Barcelos, Portugal).
 • Participación en 6 xornadas de difusión conxunta sobre a aplicación da simulación númerica e o HPC na empresa, en colaboración con GAIN a través de CIS-Galicia, IGAPE, ITMATI e SOLTEC.
 • Colaboración na organización do Congreso Euro-Par celebrado en agosto-setembro organizado polo CITIUS-USC.
 • O CESGA recibe 4 estudantes de Física, 2 de Matemáticas, 2 de Informática para facer as súas prácticas profesionais.
 • O persoal do CESGA co-dirixe dous proxectos de Fin de Máster na Facultadad de Matemáticas de Santiago de Compostela.

Premios

 • Premio concedido ao CESGA polo Colexio Profesional de Ingeniería en Informática de Galicia (CPEIG) pola iniciativa “Rapazas nas TIC” (ICT GoGirls)
 • O Supercomputador Finis Terrae aportou 1,2 M de horas ao proxecto LIGO, galardonado co Premio Nobel de Física 2017.
 • Levouse a cabo o despregue da solución desenvolvida polo proxecto “Rede de Escolas na Nube”, liderado polo CESGA e transferido á administración educativa e TIC galega, a todos os Centros Rurales Agrupados de Galicia, o que supón a culminación da transferencia dunha innovación xurdida no CESGA para beneficio da sociedade.

Colaboracións coa Industria

O CESGA aumenta a súa presenza na industria a través das seguintes actuacións:

 • A nivel Europeo: participación nos proxectos da CE: SESAME.net, FORTISSIMO 2, Mareframe e MSO4SC. Concedeuse o proyeco europeo EOSC-Hub no que participa o CESGA xunto coa empresa Hidronav
 • A nivel estatal: liderando o grupo de traballo da RES (RESxPYME) para uso do HPC na industria.
 • A nivel Euro-Rexión: pendente de resolución a convocatoria transfronteriza na que o CESGA presentou a proposta MAIS4SME.
 • A nivel Galicia: mediante colaboración coa GAIN, a través de CIS-Galicia, e o IGAPE iníciase unha actividade conxunta de difusión das vantaxes da Simulación e Big Data aplicado ás PEMEs en Galicia.
 • CESGA presenta 18 propostas de experimentos no Proxecto FORTISSIMO2 no que interveñen 30 empresas, 8 centros tecnolóxicos e de investigación e 5 universidades.
 • FINSA contrata ao CESGA e á USC para un proxecto de investigación usando técnicas de Machine Learning.
 • TELEVES contrata a formación dos seus profesionais en técnicas de Estatística e Machine Learning ao CESGA.
 • O CESGA presenta con empresas e institucións españolas e galegas tres propostas europeas ao programa FET-HPC e unha proposta no programa FET-OPEN.
 • Participación do CESGA nos Marketplace FORTISSIMO e EGI.

Outros feitos relevantes

O CESGA contribúe á convocatoria aberta do Proxecto PRACE, aportando o 4% da capacidade do Finis Terrae II , 1 Millón de horas de computación no ano 2017.

O CESGA contribúe á convocatoria aberta da ICTS-RES aportando o 20% do Finis Terrae II.

Incorporación do CESGA ao Clúster Audiovisual Galego (CLAG).

Xunto con Portos do Estado, AEMET, Meteo France e Marine Institute de Irlanda, o CESGA presta servizo de computación e almacenamiento de datos ao proxecto Europeo Copernicus para análise e predicción de océano no área IBI Atlántica.

A Aula CESGA proporcionou servizo a máis de 20.000 usuarios activos, manténdose como a plataforma de colaboración e e-learning aberta mais popular de Galicia.

Colaboración cos grupos de investigación en e-learning e transferencia de resultados de investigación dos proxectos europeos nos que participa o CESGA a docentes e á sociedade galega. (webminarios sobre realidade aumentada na educación, participación na Rede Galega de E-learning, colaboración co Grupo DE5 da Uvigo, entre outros exemplos).

Un ano mais, o CESGA reforza o seu compromiso coa política establecida de igualdade de xénero, implantando un Protocolo de Prevención fronte ao acoso sexual ou por razón de sexo.

En abril do 2016, nova edición da “Xornada Rapazas nas TIC”, organizada polo CESGA xunto con CPEIG (Colexio Profesional de Ingeniería en Informática de Galicia), na que interviñeron 4 mulleres representativas do sector TIC en Galicia , 16 centros educativos conectados por videoconferencia, e unha sesión de portas abertas e talleres na que participaron 80 nenos e pícaras.

Posta en marcha dun boletín electrónico do CESGA: Novas CESGA.

Participación en Proxectos

Participación do CESGA nos seguintes Proxectos Europeos e internacionais:

 

EGI-Engage
Copernicus (IBI-MFC)
iSEAS
Rural Schools Cloud
Understaid
Createl-Your-Future
Phenologit
Boats4Schools
MareFrame
Ubercloud
Ola-Accounting3
Ola-QA
AR-SCI
Blend
SESAME net
PRACE-4IP
SVO
MSO4SC
FORTISSIMO2

En abril deste ano, o CESGA pon en produción aberta as infraestruturas instaladas ao remate do ano 2015:

 • Finis Terrae II: clúster heteroxéneo integrado por procesadores Intel – Haswell, Xeon – Phi, NVIDIA Tesla K80, Rede Infiniband e Lustre.
 • Datos técnicos: 7.712 núcleos, 328 TFLOPS, 44’8 TB Memoria, 1’2 PB Disco.
 • SVG – Cloud Computación: clúster homoxéneo integrado por procesadores Intel – Haswell e rede Gigabit Ethernet. Datos técnicos: 1.440 núcleos, 52 TFLOPS, 4’6 TB Memoria, 65 TB Disco.
 • SVG – Big Data: clúster homoxéneo integrado por procesadores Intel – Haswell e rede 10GbE. Datos técnicos: 456 núcleos, 17’5 TFLOPS, 2’4 TB Memoria, 831 TB Disco.
 • Sistema Visualización científica: clúster heteroxéneo integrado por procesadores Intel – Haswel e NVIDIA GRID K2. Datos técnicos: 80 núcleos, 2’9 TFLOPS, 1TB Memoria, 72 TB Disco.
 • SVG – CIS Galicia para Industria: Clúster heteroxéneo, integrado por procesadores Intel – Haswell e NVIDIA GRID K2.Datos técnicos: 240 núcleos, 44 TFLOPS, 1536 GB Memoria, 48TB Disco.
 • As horas de computación proporcionadas durante o ano 2016 foron 57,4 millons de horas o que supuxo multiplicar por 2,8 o número de horas do ano anterior.
 • O número de usuarios de computación incrementáronse nun 17,6% respecto ao ano anterior.

Optimización enerxética do Centro, a través das seguintes accións:

 • Como consecuencia da actualización tecnolóxica: redución do consumo enerxético nun 14% respecto ao ano 2015.
 • Mellora da eficiencia enerxética mediante a sustitución de ventiladores das climatizadoras M44 por ventiladores EC, estimándose unha redución de 12.193 KWh anuais.
 • Revisión do sistema de xestión enerxética para a obtención da certificación ISO 50001.

RECETGA (Rede de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia):

 • Mellora da conectividade de ANFACO de 100Mbps a 1Gbps.
 • Colaboración co CSIC para a incorporación de redundancia no acceso do IEGPS tanto na liña de fibra como no equipamento de rede que lles da servizo.
 • Despregue efectivo de 2 enlaces de alta capacidade de 750Mbps no acceso de CISGALICIA.
 • Colaboración coa USC para a replicación do tráfico para o seu posterior análise mediante unha sonda do Centro Criptolóxico Nacional.

Tras máis de 8 anos de funcionamento no que proporcionou máis de170 millóns de horas de computación a comunidade de usuarios do CESGA, o supercomputador Finis Terrae I finalizou a súa actividade.

O CESGA aumenta a súa presencia na industria a través das seguintes actuacións:

 • A nivel Europeo: participación nos proxectos da CE: SESAME.net, FORTISSIMO, FORTISSIMO 2.
 • A nivel estatal: liderando o grupo de traballo da RES (RESxPYME) para uso do HPC na industria.
 • A nivel Euro–Rexión: pendente de resolución a convocatoria transfronteiriza na que o CESGA presentou a proposta MAS4SME.
 • A nivel Galicia: mediante colaboración coa GAIN, a través de CIS-Galicia, e o IGAPE iníciase unha actividade conxunta de difusión das vantaxes da Simulación e Big Data aplicado as PEMEs en Galicia.
 • O CESGA presenta un total de 28 propostas de experimentos nas dúas Open Call do proxecto europeo Fortissimo 2. Nestas propostas interveñen 34 empresas, 8 centros tecnolóxicos e de investigación e 5 universidades .
 • Participación do CESGA nos Marketplace FORTISSIMO e EGI.

O CESGA contribue á convocatoria aberta do Proxecto PRACE, aportando o 4% da capacidade do Finis Terrae II.

O CESGA contribue á convocatoria aberta da ICTS-RES aportando o 20% do Finis Terrae II.

Incorporación do CESGA ao Clúster Audiovisual Galego (CLAG).

Xunto con Portos do Estado, AEMET, Meteo France e Marine Institute de Irlanda, o CESGA presta servizo de computación e almacenamento de datos ao proxecto Europeo Copernicus para análise e predición de océano na área IBI Atlántica.

Durante a segunda metade do ano, preparouse o borrador do Plan Estratéxico CESGA 2017-2020.

En canto a actividade formativa, o CESGA organizou os seguintes cursos e talleres:

 • 3 Talleres de Acceso ao Finis Terrae
 • Introdución a Tensorflow
 • Teachers as producers of AR-resources for science education
 • Machine Learning Workhop Galicia 2016
 • 2 Tallers: Oportunidades para as PEME que ofrece a computación avanzada a través do proxecto Europeo FORTISSIMO
 • Infoday FORTISSIMO2
 • Taller Cloud
 • 2 Talleres Big Data
 • Intrudución ao Paralelísmo
 • Taller de Tecnologías Cognitivas: Servicios Watson en Bluemix
 • 8 Talleres nos Campus Universitarios Galegos: Aproveitamento das infraestruturas do CESGA
 • Introdución a Programación en CUDA
 • CloudPYME: Cloud para empresas Innovadoras
 • Taller: novedades a nivel de gestión de proyectos de I+D+I en el programa H2020
 • Programación paralela utilizando directivas OpenMP

Actualizouse e mellorouse a infraestrutura que sustenta á plataforma Aula CESGA, que proporcionou servizo a máis de 30.000 usuarios activos, mantendose como a plataforma de colaboración e e-learning aberta máis popular de Galicia.

Ampliouse a colaboración con grupos de investigación e institucións públicas en e-learning e transferencia de resultados de investigación dos proxectos europeos nos que participa o CESGA a docentes e á sociedade galega.

Un ano máis, o CESGA reforza o seu compromiso coa política establecida de igualdade de xénero, implantando un Protocolo de Prevención fronte o acoso sexual ou por razón de sexo.

En abril do 2016, nova edición da Xornada Rapazas nas TIC, organizada polo CESGA xunto con CPEIG (Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia).

Posta en marcha dun boletín electrónico do CESGA: Novas CESGA

Participación do CESGA nos seguintes Proxectos Europeos e internacionais:

 • EGI-Engage
 • Copernicus (IBI-MFC)
 • iSEAS
 • Rural Schools Cloud
 • Understaid
 • Createl-Your-Future
 • Phenologit
 • MareFrame
 • Ubercloud
 • Ola-Accounting3
 • Ola-QA
 • AR-SCI
 • Blend
 • SESAME net
 • PRACE-4IP
 • CloudPYME2
 • SVO
 • MSO4SC
 • FORTISSIMO y su continuación
 • FORTISSIMO2, incluyendo los siguientes 13 experimentos:
  1. Improved mechanical design of metal flanges.
  2. Cloud-based HPC platform for maps conversion
  3. Sustainable CLOUD Services for bringing High Performance CASTINg Simulations to the SMEs.
  4. Improved and optimized design of high temperature exhaust gases concentric chimneys.
  5. Experimentation of virtual metrology HPC simulation services for SME production process control in sustainable and competitive camshaft manufacturing.
  6. High performance computing for the metal stamping industry.
  7. Cloud-based optimization platform for reinforcement steel cut industries.
  8. Multi-physics simulation of high temperature superconducting devices.
  9. Cloud-based simulation of the response of marine structures to waves.
  10. Cloud-based simulation of the lifetime of marine structures.
  11. Cloud-based HPC processing of production data to optimise manufacturing processes.
  12. Cloud-based HPC processing for knowledge generation in camshaft manufacture.
  13. Enhancing Manufacturing cost efficiency through the utilization of PC for the estimation of freight

Convenios e acordos de colaboración asinados no ano:

 • Acuerdo de colaboración con INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnomolgía Agraria y Alimentaria)
 • Convenio de colaboración EGAP
 • Convenio PHENOLOGIT Project
 • Acuerdo Fandación Ramón Domínguez
 • Acuerdo IBM-CESGA Premios Master HPC
 • Convenio Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica
 • Acuerdo de colaboración “Historia a Debate”
 • Convenio computación con as tres Universidades Galegas
 • Encomienda de servizos de computación de METEOGALICIA
 • Convenio MSO4SC Project
 • Convenio coas Universidades Galegas: Practicas en Técnicas Estatisticas
 • Acuerdo Prácticas con CPR TESDAI
 • Acuerdo Prácticas con IES Chan do Monte
 • Acuerdo Prácticas con IES Armando Cotarelo
 • Acuerdo Prácricas con QUELQUM

En decembro deste ano, o CESGA amplía a súa capacidade de computación multiplicando por 11,9 a existente no ano anterior, dispoñendo dun total de 476 TFLOPS.

Actualización tecnolóxica do centro, financiada polo MINECO mediante aportación FEDER e a Xunta de Galicia a través da GAIN:

 • Finis Terrae II: clúster heteroxéneo integrado por procesadores Intel – Haswell, Xeon – Phi, NVIDIA Tesla K80, Rede Infiniband e Lustre. Datos técnicos: 7.712 núcleos, 328 TFLOPS, 44’8 TB Memoria, 1’2 PB Disco.
 • SVG – Cloud Computación: clúster homoxéneo integrado por procesadores Intel – Haswell e rede Gigabit Ethernet. Datos técnicos: 1.440 núcleos, 52 TFLOPS, 4’6 TB Memoria, 65 TB Disco.
 • SVG – Big Data: clúster homoxéneo integrado por procesadores Intel – Haswell e rede 10GbE. Datos técnicos: 456 núcleos, 17’5 TFLOPS, 2’4 TB Memoria, 831 TB Disco.
 • Sistema Visualización científica: clúster heteroxéneo integrado por procesadores Intel – Haswel e NVIDIA GRID K2. Datos técnicos: 80 núcleos, 2’9 TFLOPS, 1TB Memoria, 72 TB Disco.
 • Sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida: Incorporación dun SAI coas seguintes características: 400KVAs e 13 minutos de autonomía cunha eficiencia do 99%.

Incorporación de novos tramos de fibra óptica escura de RECETGA conectando os seguintes centros a 10Gbps.

 • Campus Esteiro de Ferrol.
 • Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo.
 • CETMAR de Vigo.

Esta actualización insclúese no Convenio de Colaboración de CESGA con RedIRIS.

Dedicación de recursos á Industria: incorporación de recursos computacionais e de formación destinados ás empresas e financiado pola GAIN:

 • SVG – CIS Galicia: Clúster heteroxéneo, integrado por procesadores Intel – Haswell e NVIDIA GRID K2.Datos técnicos: 240 núcleos, 44 TFLOPS, 1536 GB Memoria, 48TB Disco.
 • Aula formación CESGA: Incorporación de 15 postos de alumno incorporando PC’s de última xeración.
 • Conexión do CIS – Galicia a RECETGA, mediante radio–enlace redundado de alta capacidade.

O CESGA aumenta a súa presencia na industria a través das seguintes actuacións:

 • A nivel Europeo: participación nos proxectos da CE: SESAME.net, FORTISSIMO, FORTISSIMO 2.
 • A nivel estatal: liderando o grupo de traballo da RES para uso do HPC na industria.
 • A nivel Euro–Rexión: CLOUDPYME e CLOUDPYME 2 e presentada proposta a MAS4SME.
 • A nivel Galicia: mediante colaboración coa GAIN a través do CIS Galicia e mantendo mais de 60 contratos de servizos a empresas.
 • O CESGA xestiona e participa en 12 experimentos do Proxecto FORTISSIMO no que interveñen mais de 30 empresas.
 • De acordo coas liñas estratéxicas definidas pola Xunta de Galicia e a Gain, consolidou e incrementou os seus servizos á industria, tanto en cálculo, coma en computación na nube.

Constituese o Consello Asesor do CESGA.

Da man de Portos do Estado e xunto con AEMET, Meteo France e Marine Institute de Irlanda, o CESGA integrase no proxecto Europeo Copernicus para análise e predición de oceano na área IBI Atlántica.

Incorporación do CESGA ao Órgano de xestión da Rede Española de Supercomputación (RES).

A RES propón ao CESGA a xestión do grupo de traballo para levar a cabo actuacións encamiñadas á implantación de simulación e modelización na PEME.

As horas de computación proporcionadas durante o ano 2015 foron 20,6 millons de horas

A Aula CESGA proporcionou servizo a máis de 25.500 usuarios activos, mantendose como a plataforma de colaboración e e-learning aberta máis popular de Galicia.

O CESGA lanza un novo servicio de alamacenamento e colaboración baseado en OWNCLOUD: Cumulo.

O CESGA pon en probas un servizo de PLM en Cloud para as PEME (plm.cloudpyme.eu) e outro de Innovación Aberta (OI.cloudpyme.cesga.es) en colaboración cos centros tecnolóxicos.

Remate do proxecto europeo RuralSchoolCloud, coordinado polo CESGA, que internacionaliza unha liña pioneira de aplicación das tecnoloxías cloud na escola rural e que dende hai dous anos atópase transferido á Xunta de Galicia e implementado con éxito na escola rural galega. Esta iniciativa ven tamén recollida como unha liña de futuro nun documental producido por Adivina producciones, “Unitarias. Historia dun mestre galego” no que participamos.

Colaboración cos grupos de investigación en e-learning e transferencia de resultados de investigación dos proxectos europeos nos que participa o CESGA a docentes e á sociedade galega. (webminarios sobre realidade aumentada na educación, participación na Rede Galega de E-learning, colaboración co Grupo DE5 da Uvigo, entre outros exemplos).

O CESGA reforza o seu compromiso coa política establecida de igualdade de xénero, tendo cumprido a práctica totalidade das actividades previstas no plan anual, entre outras, a celebración do día internacional das Rapazas nas TIC, no que ademáis de celebrar un acto institucional no que participaron 12 centros de ensino, celebrouse un obradoiro para rapazas entre 11 e 14 anos no que descubriron de xeito diferente a robótica, impresión 3D, programación, etc.

Participación do CESGA nos seguintes Proxectos Europeos:

 • EGI-Inspire
 • EGI-Engage
 • Copernicus
 • CLOUDPYME 2
 • iSEAS
 • Rural Schools Cloud
 • Understaid
 • Createl-Your-Future
 • Phenologit
 • MareFrame
 • Ubercloud
 • MH-ScaE2
 • Ola-Accounting
 • Ola-SPI2
 • AR-SCI
 • Blend
 • SESAME net
 • PRACE-4IP
 • FORTISSIMO e a sua continuación
 • FORTISSIMO2, incluidos os seguintes 12 experimentos:
  • Improved mechanical design of metal flange.
  • Cloud-based Optimatization platform for reinforcement steel cut industrie.
  • Sustainable CLOUD Services for bringing High Performance CASTINg Simulations to the SMEs (castINcloud.
  • Multi-physics simulation of high temperature superconducting devices.
  • Cloud Based HPC platform for maps conversion.
  • Improved and optimized design of high temperature exhaust gases concentric chimneys.
  • Enabling Fatigue Life ASsessment in HPC-Cloud to SMEs.
  • HPC-enabled System for enhanced sEeakeeping and stAtion-Keeping design.
  • (HPC-SHEAKS).
  • HIGH PERFORMANCE COMPUTING FOR THE METAL STAMPING INDUSTRY (StamHPC).
  • Experimentation of VIrtual Metrology HPC Simulation Services for SME Production Process Control in Sustainable and Competitive Camshaft Manufacturing(VIC4CAM).
  • Cyber-Physical Laser Metal Deposition (CyPLAM.
  • Advance dimensional data analytics for knowledge generation in camshaft manufacturing.

Convenios e acordos de colaboración asinados no ano:

 • Acuerdo Colaboración Real Sociedad Matemática Servidor Virtual
 • Conv. Colaboracion Uvigo GEAAT (Arqueoloxía)
 • Acuerdo CESGA y Lenovo (Premios Master)
 • Acuerdo Schnell – CESGA
 • Convenio Marco Gradiant
 • Acuerdo Gridcore – CESGA
 • Acuerdo Colaboración USC RATGA
 • Acuerdo Colaboración USC – VPS Historia
 • Convenio EGAP
 • EGI ENGAGE
 • CILENIS Acordo Marco
 • Convenio RES (BSC-CNS)
 • Vordis Technologies Acordo
 • Convenio Marco UDC – CESGA
 • Acuerdo QUANTECH
 • Acuerdo BSC-PRACE
 • Acuerdo COMPASS Ingeniería y Sistemas
 • Convenio Sistema Universitario de Galicia
 • Convenio marco Universidad Atlántica
 • Nomeamento de José Ramón Urquijo Goitia, Vicepresidente de Organización e Relacións Institucionais do CSIC e Vicepresidente da Fundación CESGA.
 • Asinouse o Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega de Innovación (GAIN), o Ministerio de Economía e
 • Competitividade e a Fundación CESGA, para a adquisición e instalación do Finis Terrae II.
 • O Ministerio de Economía e Competitividade, a través da Secretaría de Estado de I+D+i, e a Consellería de Economía e Industria, a través da GAIN, financian a adquisición e instalación de Infraestruturas científico-técnicas do CESGA destinadas a: Computación Cloud, Big Data e Visualización Científica.
 • Acordo CESGA-RedIris para implantación de melloras na Rede de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia (RECETGA): conexión mediante fibra escura do Centro de Investigacións Mariñas do CSIC en Vigo, Campus Universitario de Ferrol e CETMAR.
 • A troncal de RECETGA conectouse coa rede da Xunta en San Caetano a 10 Gbps.
 • O IEO Coruña incorpórase a RECETGA mediante fibra óptica.
 • Despregáronse circuítos de de altas prestacións con centros de supercomputación externos (FCSCL, ITER).
 • Ampliación do SVG en decembro en 432 corres de computación e 120 TB en disco, financiados pola Axencia Galega de Innovación. Esta ampliación proporciona 17 TFLOPS adicionais.
 • Novo mapa de Instalacións Científico Tecnolóxicas Singulares (ICTS). O CESGA incorpórase como nodo na Rede Española de Supercomputación Ampliada, que pasa a ser a única ICTS de Supercomputación de España.
 • Reducíronse as horas de computación nun 6,7%, por razóns de eficiencia enerxética e presupostaria.
 • Cuarta promoción do “Máster Interuniversitario de Computación de Altas Prestacións”.
 • A Aula CESGA supera os 57.000 usuarios, manténdose como a plataforma de colaboración e e-learning aberta máis popular de Galicia.
 • Implantación do Plan de Igualdade de xénero do CESGA, que contou co apoio e cofinanciamento da Secretaría de Estado de Servizos Sociais e Igualdade.
 • Complétase con éxito a transferencia de tecnoloxía e coñecemento á Xunta de Galicia da “Rede de Escolas na Nube”.
  Realizada a primeira convocatoria de acceso aos recursos HPC/Big Data orientada ás pequenas e medianas empresas.
 • O CESGA xestiona 10 experimentos formulados por 23 PEME, dentro de proxecto europeo FORTISSIMO.

Participación do CESGA nos seguintes Proxectos Europeos:

EGI-Inspire
Wiki-Skills
CLOUDPYME 2
FAROS
iSEAS
Rural Schools Cloud
ICT-Go-Girls
MoveIT
Understaid
Createll-Future
MareFrame
Ubercloud
MH-ScaE2
Ola-Accounting
Ola-SPI
FORTISSIMO, incluindo os seguintes novos experimentos obtidos da primera convocatoria:

ff- Sustainable SME Cloud Services for High Performance Casting Simulations
ff- Cloud-based Optimatization platform for reinforcement steel cut industries
ff- Multi-physics simulation of high temperature superconducting devices
ff- Cloud-based HPC platform for maps conversion
ff- Improved and optimized design of high temperature exhaust gases concentric
ff- HIGH PERFORMANCE COMPUTING FOR THE METAL STAMPING INDUSTRY (StamHPC)
ff- Experimentation of VIrtual Metrology HPC Simulation Services for SME Production Process Control in SME.

Participación en eventos da Comisión Europea:

 • Participación na Workshop “Fostering Innovation for Cyber-Physical Systems, Advanced Computing & Manufacturing: Opportunities under Horizon 2020 LEIT-ICT Work Programme 2014/15 and the regional dimension”, 19 e 20 de Febreiro de 2014
 • I4MS: Fostering Digital Industrial Innovation in Europe. Berlin, 17 y 18 de junio.

Convenios e Acordos de Colaboración asinados no ano:

 • Convenio de colaboración entre a Fundación CESGA e o Instituto de Enerxías Renovables S.A.
 • Convenio de colaboración entre a Fundación CESGA, AMTEGA, UDC, USC, UVigo, Clúster TIC de Galicia, CITIC e Gradiant para o Programa “TRANSFORMA TIC”.
 • Convenio Marco de colaboración entre o Instituto de Estudios de Territorio e a Fundación CESGA, no ámbeto do uso de e-INFRAESTRUCTURAS.
 • Convenio de colaboración entre a Fundación CESGA e a Universidade de Santiago de Compostela para el proxecto INNOPHARMA.
 • Convenio de colaboración entre a Fundación CESGA e Appentra.
 • Convenio de colaboración entre a Fundación CESGA e a Escola Galega de Administración Pública.
 • Convenio de colaboración entre a Fundación CESGA e a Universidade de Santiago de Compostela para prácticas de Master en procesos de formación.
 • Acordo de colaboración entre a Fundación CESGA e a Universidade de Vigo en procesos educación remota.
 • Acordo de colaboración entre a Fundación CESGA e Conservas de Pesacados La Pureza, para proxecto piloto de innovación.
 • Acordo de colaboración entre a Fundación CESGA e a Universidade de Santiago de Compostela en actividades de Xornalísmo.
 • Acordo de colaboración entre a Fundación CESGA e AiovaiEducación.
 • Convenio de colaboración entre a Fundación CESGA e a Universidade de Vigo para o proxecto ECORAEE.
 • Convenio Marco de colaboración entre a Fundación CESGA e a Universidade de Santiago de Compostela.
 • Convenio de Marco colaboración entre a Fundación CESGA e a Universidade de Vigo.
 • Convenio de colaboración entre a Fundación CESGA e as Universidades Gallegas, Carlos III e Politécnica de Madrid para o Master Matemática Industrial.

Premios concedidos ao CESGA:

 • El Correo Gallego: “Gallego del Año 2014”.
 • Colegio Profesional de Ingeniería en Informática de Galicia: Trayectoria Tecnológica.

Premios Máster Interuniversitario de Computación de Altas Prestaciones.

o Premio HP al mejor Proyecto Fin de Máster

Design and Implementation of Low Latency Java ZeroMQ”, Isaac Fernández Varela

o Accesit

“Mellora da localidad e afinidad do producto matriz dispersa-vector empregando representación Morton”, José Manuel Abuín Mosquera

o Premio IBM al Mejor Proyecto Fin de Máster

Optimization of Java Shared-Memory Communications on NUMA Systems”, Daniel Fernández Nuñez

o Premio Fujitsu al Mejor Proyecto Fin de Máster

Optimization of Java Shared-Memory Communications on NUMA Systems”, Daniel Fernández Nuñez

o Premio Bull a la Excelencia Curricular : Daniel Fernández Nuñez

 • Toma de posesión do cargo de Presidente do Padroado da Fundación CESGA, D. Manuel Varela Rei, Director da Axencia Galega dá Innovación.
 • Inauguración oficial de RECETGA NOVA: Liña troncal en fibra escura de 10Gbps, ampliable.
 • O CESGA celebra o seu 20 Aniversario.
 • Aprobación de novos Estatutos da Función CESGA. Cambio de nome pasando a denominarse: “Fundación Pública Gallega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia ”.
 • Reducíronse as horas de computación nun 15%, por razóns orzamentarias e eficiencia enerxética.
 • Continuación do plan de medidas de optimización e aforro enerxético do centro. Redución do 23% de Kw consumidos respecto ao ano 2012 e un PUE de 1,56.
 • Instalación de frontais redundados para acceso ao SVG.
 • Actualización do Sistema de Predición Europeo Oceanográfico, MyOcean.
 • Presentación en Ministerio de Economía e Competitividade (MINECO do Plan Estratéxico do CESGA-ICTS 2013-2016.
 • Contratación de aprovisionamento de enerxía eléctrica, conxuntamente coa Xunta de Galicia.
 • Tutorización prácticas Erasmus en CESGA.
 • Terceira promoción do “Máster Interuniversitario de Computación de Altas Prestacións”.
 • Aula CESGA: supera os 40.000 usuarios, converténdose na plataforma de e-learning gratuíta máis popular de Galicia.
 • Inicio da elaboración dun Plan de Igualdade do CESGA.
 • Consolidación da actividade de transferencia a empresas..
 • Actualización de servizos Cloud Computing para a PEME e usuarios.
 • Inicio de operacións en HPC para empresas con aplicacións Big Data.
 • Participación no proxecto GAIA da ESA a través do servizo Big-Data.
 • Actualización do sistema de predición europeo oceanográfico MyOcean.
 • Posta en marcha de GEO-Servizos de Propiedades do chan de Galicia e Arqueoloxía IDE aplicada á Idade do Hierro en Galicia.

Participación do CESGA nos seguintes Proxectos Europeos:

EGI Inspire
EMI
CLOUD PYME
CLOUDPYME2
FAROS
Rural Schools Cloud (CESGA coordina)
Wiki Skills
ICT-Go-Girls (CESGA coordina)
MoveIT
Understaid
Bonfire
FORTISSIMO
Mareframe
Ubercloud

Participación do CESGA en eventos da Comisión Europea:

 • Reunión de coordinadores de proxectos europeos da Education, Audiovisual and Culture Executive Agency en Bruxelas.
 • Relator convidado en ISC Cloud 2013.
 • Relator convidado en Congreso Internacional Online Educa Berlin 2013.
 • Reunión de coordinadores de proxectos europeos do ámbito da educación, do audiovisual e da cultura en Bruxelas.
 • Workshop on the H2020 ICT Work Programme 2014: Cloud Computing, Software and Services.
 • Organizador e relatorios en EGI Technical Forum 2013 en Madrid.

Convenios e acordos de colaraboración:

 • DEVON Local Authority (United Kingdom).
 • AKETH, Developmental Centre Of Thessaly (Greece).
 • VIA University College (Denmark).
 • Provincia di Parma (Italy).
 • Macedonian Institute for Integration (Macedonia).
 • Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica.
 • MeteoGalicia.
 • Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA).
 • Instituto de Ciencias del Patrimonio y la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (INCIPIT-CSIC).
 • Universidad de Santiago de Compostela (USC).
 • El equipo de Canal Campus (USC).
 • Red temática Historia a Debate.
 • Red Española Matemática-Industria (math-in).
 • Asociación Gallega de Comunicación de Cultura Científica y Tecnológica.
 • Asociación Cultural EXAPRIN Ribadavia.
 • Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO).
 • Fundación Galicia-Norte de Portugal (FCEER).
 • Real Academia Galega de Ciencias (RAGC).
 • Plataforma Tecnológica de las TIC-Vindeira.
 • La Sociedad Gallega para la Promoción Estadística y la Investigación de Operaciones (SGAPEIO).
 • Sociedad Gallega de Ornitología (SGO).
 • Real Sociedad Matemática Española (RSME).
 • Revista Codolga.
 • Universidad de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).
 • El grupo de investigación Spertus de la Universidad de Santiago de Compostela.
 • Misión Biológica de Galicia.
 • Empresa dedicada a la arqueología y a la gestión integral del Patrimonio Cultural. (CITANIA).
 • Centro Tecnológico AIMEN.
 • Asociación de Industrias Metalúrgicos, Metalomecánicas e Afins de Portugal (AIMMAP).
 • Centro de Apoyo Tecnológico a la Industria Matalomecánica (CATIM).
 • Software de Simulación de Ingeniería (CD-ADAPCO).
 • Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universtaria, junto con AMTEGA: colaboraciónen “Rede Escolas na Nube”.
 • CartoGalicia: uso de datos de la red GALNET de posicionamiento GNS.
 • Consorcio Instituto Tecnológico de Matemática Industrial (ITMATI).

Premios concedidos ao CESGA:

O Correo Galego outorga ao CESGA o premio de Institución Galega do Ano.

O proxecto Rede de Escolas na Nube:

 • Mellor proposta de eContent de España.
 • Finalista no premio internacional World Summit Award eContent and Creativity.
 • Premio á iniciativa emprendedora do ano concedido polo Colexio Profesional de Enxeñaría Informática de Galicia.
 • Premio IBEROAMERICANOS COMPUTERWORLD E CIO 2013 na categoría de Cooperacion ao Desenvolvemento e Inclusión Dixital.

Premio DINTEL á Alta Dirección no Sector Público da Administración Autonómica.

Premios Máster Interuniversitario de computación de Altas Prestacións.

 • Premio AMD ao Mellor Proxecto Fin de Máster. Alberto Jaspe Villanueva polo proxecto titulado, “Point Cloud Manager. Sistema multirresolución para o tratamento de grandes datasets de nubes en puntos 3D”.
 • Premio Fujitsu ao Mellor Proxecto Fin de Máster. Moisés Viñas Buceta polo proxecto titulado, “Simulación de augas pouco profundas con transporte de contaminación sobre GPUs”.
 • Premio HP ao Mellor Proxecto Fin de Máster. Luís M. Carril Rodríguez polo proxecto titulado, “Virtual Clúster for HTC in the Cloud: radiotherapy simulation”.
 • Finalista do Premio ao mellor Proxecto Fin de Máster. Jorge Fernández Fabeiro polo proxecto titulado, “Extensión dunha ferramenta de optimización iteractiva para códigos OpenCL”.
 • Ampliación do SVG mediante a incorporación de 2 nodos, cada un con 32 cores, 512 GB de memoria. 6 TB en disco e redes internas IB e 10 Geth. 8 nodos, cada un con 16 cores, 64 GB de memoria, 2 TB en disco e redes internas IB e 10 Geth. Financiado polo MINECO, axudas ICTS e cofinanciado FEDER.
 • Continuación do plan de medidas de optimización enerxética do centro. Redución do 21,2% de Kw consumidos respecto ao ano 2011 e un PUE de 1,56.
 • Posta en servizo do software de Big-Data Hadoop.
 • Segunda promoción do “Máster Universitario de Computación de Altas Prestacións” (Máster Interuniversitario con participación CESGA).
 • Produción da predición oceanográfica de MyOcean de Portos do Estado.
 • Produción da predición oceanográfica de Meteogalicia co modelo ROMS.
 • Posta en produción de servizos Cloud Computing orientado á PEME.
 • Achega do CESGA na localización do Boson de Higgs: infraestruturas Grid e servizos de monitorización e contabilidade.
 • Aula CESGA: 10 anos prestando servizos e-Learning. Supera os 30.000 usuarios.
 • O CESGA participa no evento “EU Cohesion Policy – INTERREG IVC’s achievements in mainstreaming Good Practices into Structural Funds” en Chipre.
 • Migración das 3 universidades galegas a RedIRIS Nova.
 • Implantación de equipos para actualización e mellora da seguridade de rede , financiado polo MINECO, Xunta de Galicia, CSIC, e cofinanciado por FEDER.

O CESGA asina os seguintes acordos de colaboración:

 • Convenio de colaboración coa Fundación de Medicamento Xenómico.
 • Convenio de colaboración coa Escola Galega de Administración Pública.
 • Convenio de colaboración con Meteogalicia.
 • Convenio de colaboración con i-MATH da Universidade de Santiago de Compostela.
 • Acordo de colaboración co Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia.
 • Acordo de colaboración co Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial.
 • Acordo de colaboración coa Sociedade Galega Ornitolóxica.
 • Acordo de colaboración con BALIDEA Consulting.
 • Convenio de colaboración entre a Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia e a Universidade Autónoma de Barcelona para investigación sobre análise, modelado e mellora de rendemento de sistemas de almacenamento de altas prestacións.
 • Acordo de colaboración para o Proxecto ICT-Go-Girls! Con:

Donau-Universitat Krems (Austria)
CVO Antwerpen-Zuid (Bélgica)
Spoleczna Akademia Nauk (Polonia)
Instituto Fraunhoffer IAO-Stuttgart Uni (Alemania)
Universidad de Santiago de Compostela (Spain)

 • Acordo de colaboración co Instituto de Ciencias do Patrimonio dá Axenda Estatal do Consello Superior de Investigacións Científicas (INCIPIT-CSIC) para o aloxamento de sitios web (WEBHOSTING).
 • Convenio de colaboración con GRIDCORE, Universidade da Coruña e a Universidade de Santiago de Compostela.
 • Acordo Marco de Colaboración.
 • Acordo de colaboración con Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia.
 • Acordo de colaboración co Grupo de I+D Biofarma da Universidade de Santiago de Compostela.
 • Acordo de colaboración CESGA e IFCA.
 • Convenio de colaboración coa Universidade de Navi Sad de Serbia.

Participación do CESGA nos seguintes proxectos Internacionais:

 • EGI – Inspire
 • EMI
 • BonFIRE – VCOC
 • VENUS-C
 • CloudPYME
 • GIS-FAROS
 • Rural School
 • HP-HPC
 • Wiki-Skills
 • ICT GoGirls
 • MoveIT
 • UnderstAID

Premios “Master Universitario en Computación de Altas Prestacións”.

Premio AMD ao Mellor Proxecto Fin de Máster
Alberto Jaspe Villanueva polo proxecto titulado, “Point Cloud Manager. Sistema multirresolución para o tratamento de grandes datasets de nubes en puntos 3D”

Premio Fujitsu ao Mellor Proxecto Fin de Máster
Moisés Viñas Buceta polo proxecto titulado, “Simulación de augas pouco profundas con transporte de contaminación sobre GPUs”.

Premio HP ao Mellor Proxecto Fin de Máster
Luís M. Carril Rodríguez polo proxecto titulado, “Virtual Clúster for HTC in the Cloud: radiotherapy simulation”.

Finalista do Premio ao mellor Proxecto Fin de Máster
Jorge Fernández Fabeiro polo proxecto titulado, “Extensión dunha ferramenta de optimización iteractiva para códigos OpenCL”.

Finalista do Premio ao mellor Proxecto Fin de Máster
Óscar García Lorenzo polo proxecto titulado, “Análise Baseada en Contadores Hardware de Accesos a Memoria en SMPs”.

En base ao desempeño académico, outorgáronse:

Premio Bull á Excelencia Curricular
Alberto Jaspe Villanueva

Finalista do Premio Bull á Excelencia Curricular
Luís M. Carril Rodríguez
Óscar García Lorenzo

Actualización do sistema de almacenamento mediante a incorporación de 155 TB, con incorporación de tecnoloxía SSD e discos tradicionais. Equipos de EMC2 adquirido a BULL España S.A.. Financiado polo MICNN, Xunta de Galicia, CSIC e cofinanciado por FEDER..
Actualización do SVG mediante a incorporación de 1.200 cores AMD e 2´4 TB de memoria principal. Equipos HP Proliant SLI65z. Financiado polo MICINN, axudas ICTS e cofinanciado FEDER.
Actualización do sistema de backup de usuarios mediante a instalación dun novo servidor.
Posta en práctica de medidas de optimización enerxética do centro. Redución do 13% de Kw respecto ao ano 2010.
Posta en produción dos primeiros tramos da rede troncal con fibra óptica escura RECETGA Nova, implantada conxuntamente con RedIRIS Nova. Arranque dos primeiros tramos de 10 Gbps.
Finalización do uso de tecnoloxía ATM, tras 16 anos de prestación de servizos.
Implantación dos primeiros servizos permanentes IPV6 coordinado coas Universidades Galegas.
Implantación de equipos para actualización e mellora da seguridade de rede. Equipos adquiridos e instalados por EMETEL. Financiado polo MICINN, Xunta de Galicia, CSIC, e cofinanciado por FEDER.
Terceira edición “CESGA Computational Science Summer School”.
Primeira promoción do “Master Universitario en Computación de Altas Prestacións” (Master Interuniversitario con participación CESGA).
Posta en produción de predición oceanográfica de MyOcean de Portos do Estado.
Posta en produción de predición oceanográfica de Meteogalicia co modelo ROMS.
O CESGA obtén o Certificado UNE 166002 para Xestión de Proxectos de I+D+I.
Posta en produción de servizos Cloud Computing.

O CESGA asina os seguintes acordos de colaboración:

 • Convenio para o desenvolvemento dun programa de cooperación educativa entre a Universidade dá Coruña e a Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia.
 • Convenio de colaboración entre CESGA e International Business Machines S.A. (IBM), para a promoción do coñecemento do HPC a través do Master Interuniversitario.
 • Convenio de colaboración en HPC entre a Fundación Centro de Supercomputación de Castela-León (FCSC) e o CESGA.
 • Acordo para o desenvolvemento do proxecto CloudPYME, do CESGA con Asociación de Investigación Metalúrxica do Noroeste (AIMEN).
 • Convenio entre a Universidade Complutense de Madrid (Facultade de Ciencias Químicas) e a Fundación CESGA.
 • Convenio de colaboración entre a Fundación Parque Científico de Murcia e a Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia.
 • Acordo de colaboración entre a Fundación Galega de Medicamento Xenómico e o CESGA.
 • Convenio de colaboración entre o Instituto Español de Oceanografía (IEO) e a Fundación CESGA para a cooperación científico-técnica en investigación mariña.

Participación do CESGA nos seguintes proxectos Internacionais:

 • EGI – Inspire
 • EMI
 • BonFIRE – VCOC
 • CloudERT
 • CloudPYME
 • IPLUS
 • EVITA
 • GIS-FAROS
 • Rural School
 • HP-HPC
 • HP-Contadores
 • Wiki-Skills
 • ICTeachers
 • O Proxecto “Terra” no que participa o CESGA recibe o Premio Nacional de Urbanismo.
 • O Proxecto “Rural Schools” do CESGA recibe o Premio Internacional EDUCARED.

Premios “Master Universitario en Computación de Altas Prestacións”:

Diego Darriba López polo seu traballo “JModelTest 2: selección rápida dos mellores modelos de axuste de evolución de ADN” e,

Roberto Rei Expósito, por Mecanismos “de Comunicación Eficientes en redes de alta velocidade para a libraría de paso de mensaxes en Xava F-MPJ”.

Premio Bull ao Mellor Proxecto Fin de Máster:

Juan López Gómez polo seu traballo “Desenvolvo sobre GPU de técnicas para a detección de obxectivos en imaxes hiperespectrales mediante a utilización de redes neuronais”.

Premio Bull ao Mellor Expediente Académico.

Roberto Rei Expósito

 • O CESGA como ICTS (Instalación Científico Tecnolóxica Singular) realizou as primeiras convocatorias de proxectos co fin de acceder ao CESGA. Estas convocatorias foron financiadas polo MICINN.
 • Ampliación do SVG (Supercomputador Virtual Galego), cun clúster financiado polo MICINN, axudas a ICTS.
 • Concurso para ampliación do subsistema de almacenamento de datos, cofinanciado con axudas FEDER.
 • Estudo para a mellora do sistema de seguridade da Rede de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia, mediante contratación de equipos e software cofinanciado con fondos FEDER.
 • Segunda edición “CESGA Computational Science Summer School”.
 • Investigadores das Universidades de Vigo e Estremadura xunto co CESGA, executan no Finisterrae unha simulación electromagnética con 1.000 millóns de incógnitas.

O CESGA asina acordos de colaboración con:

 • ATOS ORIGIN, Fraunhofer Institute e GRIDCORE, para trasferencia tecnolóxica.
 • HP-Labs, para desenvolvemento de servizos Cloud-eLearning
 • Meteogalicia para soporte á redicción e clima.
 • Consellería de Medio Ambiente e Portos do Estado, para o desenvolvemento de modelos oceanográficos.
 • Universidade de Vigo para a participación no Campus do Mar.
 • Centro de Supercomputación de Estremadura.
 • Instituto Tecnolóxico de Canarias.
 • INTEL para acceso a novas tecnoloxías.

Primeira convocatoria do Master HPC, participado polas universidades de Santiago e A Coruña, coa participación do CESGA.

Participación do CESGA nos seguintes proxectos europeos:

 • EGI-Inspire
 • EMI
 • SmartLM
 • EVITA
 • IPLUS
 • GIS-FAROS
 • ICTeachers
 • PARENTS
 • EELA II
 • EGEE III

Por razóns orzamentarias aprázase a construción dunha nova sede para o CESGA.

Tras oito anos de funcionamento, desconéctase definitivamente o HPC320 e o Clúster Beowulf.

 • Actualización e certificación da nova versión ISO: ISO9001:2008.
 • Inicio de implementación UNE166.002.
 • Increméntase o número de horas de cálculo nun 57%, superándose os 15’7 millóns de horas de CPU.
 • Resolución da Consellería de Economía e Industria pola que se lle concede á Fundación o financiamento para a compra do solar do novo edificio do CESGA.
 • Elaboración dos proxectos Básico e de Detalle da nova sede do CESGA.
 • Primeira convocatoria pública de retos computacionales aberta á comunidade de usuarios do CESGA.
 • Primeira edición “CESGA Computational Science Summer School”.
 • Investigadores da Universidade de Vigo e da Universidade da Estremadura executan unha simulación electromagnética con máis de 500 millóns de incógnitas co programa HEMCUVE no Finisterrae.
 • Incorporación do primeiro investigador “Parga Pondal”.
 • Convenio de trasferencia de tecnoloxía a empresas: ALDABA.
 • O CESGA, xunto coa Universidade de Vigo e Estremadura reciben o premio PRACE AWARD 2009.
 • O CESGA xunto coa Universidade de Vigo e a Universidade de Estremadura reciben o Premio Itanium Solution Award.
 • O proxecto e-Hospital participado polo CESGA e a Universidade de Santiago de Compostela reciben o premio Grundtvig da Comisión Europea.
 • Actualización tecnolóxica RECETGA; implantación de fibra escura.
 • En decembro 2009 iniciáronse as actividades de campo para o tendido de fibra óptica escura nos tramos: Tui-Vigo-Pontevedra-Santiago.

Participación do CESGA nos seguintes Proxectos Europeos:

 • EGEE III
 • EELA II
 • NextCESGA
 • PARENTS
 • YES
 • SmartLM
 • EVITA
 • ICTeachers
 • IPLUS
 • ICHNOS
 • Posta en produción do Finisterrae o 1 de Abril, pasando a ser o nº 100 no TOP500 de supercomputación.
 • Recoñecemento do CESGA como Instalación Científica-Tecnolóxica Singular (ICTS) polo Ministerio de Ciencia e Innovación.
 • Convocatoria de concurso do CESGA para o deseño e construción das novas instalacións.
 • Acordo de Colaboración entre CESGA e Dirección Xeral de Tráfico (DXT) para compartir infraestruturas relacionadas coas telecomunicacións e a computación de altas prestacións.
 • Acordo de Colaboración entre Rede.é, Ministerio de Ciencia e Innovación, Xunta de Galicia e CESGA para a interconexión das redes de ciencia e tecnoloxía de: Portugal, Galicia (RECETGA) e España (RedIRIS).
 • Convenio de Colaboración entre Ministerio de Ciencia e Innovación, Xunta de Galicia e CESGA para a construción do novo edificio “Constelación”.
 • CESGA recibe o premio APPLUS+ á institución sen ánimo de lucro co sistema de calidade mellor implantado e xestionado.
  Investigadores usuarios do CESGA resolven catro retos computacionales facendo uso do Finisterrae durante o primeiro mes de probas:

  • O problema aberto dos puntos de FEKETE na área de Matemáticas (problema aberto durante máis de 100 anos) .
  • O segundo gran problema en electromagnetismo con 35.000.000 de incógnitas utilizando a aplicación HEMCUVE++. Este record foi superado no verán con máis de 150.000.000 de incógnitas.
  • O problema de separación de fase en materiais magnéticos.
  • Comprendendo as estrelas máis masivas do universo con algoritmos xenéticos.

Participación nos seguintes Proxectos Europeos:

 • EGEE III
 • EELA II
 • NextCESGA
 • e-Hospital
 • EFELCREN
 • PARENTS
 • YES
 • SmartLM
 • EVITA
 • ICTeachers
 • BeinGRID

Obras de acondicionamento do edificio CESGA para aloxamento do Finisterrae.

Instalación do supercomputador Finisterrae. O CESGA alcanza os 20 TFLOPS de potencia pico.

Plan de evolución do CESGA a Centro de Excelencia en Ciencia Computacional.

Participación en proxectos europeos:

 • EGEE II y EGEE III
 • Int.yo.grid
 • NextCESGA
 • e-Hospital
 • EFELCREN
 • PARENTS
 • YES
 • SmartLM
 • I Congreso IBERGRID organizado por el CESGA.
 • Presentación do estudo da situación do e-learning en Galicia.
 • Posta en marcha da iniciativa de Software libre “mamcomun.org”.
 • Firma do convenio de colaboración HP-INTEL-CESGA.
 • Obras de adaptación do Edificio para aloxamento do novo Supercomputador Finisterrae.
 • Participación no Proxecto CONSOLIDER “MATHEMATICA”.

Participación nos Proxectos Europeos:

 • EGEEII
 • ICHNOS
 • EFELCREN
 • e-Hospital
 • int.yo.grid
 • Torga.net

Posta en produción do sete primeiras salas de traballo colaborativo (AG) da Península Ibérica. Esta é unha infraestrutura incluída no proxecto TORGA.net financiado pola Ou.E.
Participación da Fundación CESGA en losproxectos da Ou.E.: EGEE, TORGA.net.
Participación da S.A.X. CESGA nos proxectos da UE: e-AQUA, CIC-commerce EFELCREN, e-Hospital ICHNOS.
Presentación do primeiro estudo da situación de Simulación Numérica en Galicia.
Arranque do proxecto de dinamización do Software Libre en Galicia, como consecuencia do convenio de colaboración asinado co D.X. de Promoción Industrial e Sociedade da Información da Consellería de Innovación e Industria.
Organización das primeiras Xornadas de e-Ciencia de España.
O CESGA asina convenio de colaboración con BSC-CNS.
O CESGA implanta o sistema de mellora continua de servizos segundo norma ESO9001-2000.
Posta en produción do novo xestor de contidos web do CESGA.
Adquisición do novo Gigarouter para o nodo central de Recetga instalado no CESGA.

Arranque da actividade da Fundación CESGA.
Posta en produción do Supercomputador SUPERDOME de HP.
Participación da Fundación CESGA nos proxectos da UE: EGEE e TORGA.net.
Participación da S.A..X. CESGA en proxectos da UE: MRI, e-AQUA, CIC-Commerce.
Amplíase o SVG con 80 CPU’s adicionais.
O CESGA traspasa a barreira do TERAFLOPS agregado.
Ampliación do sistema de almacenamento:

 • Robot de cintas: 95 TB.
 • Subsistema de discos: 40 TB.

Instalación da primeira sala galega de AccessGrid.
Implantación de fibra óptica en RECETGA para a conexión do tres universidades galegas a 1 Gbps.

O CESGA pasa a depender da Dirección Xeral de I+D da Consellería de Innovación, Industria e Comercio.
Conexión de RECETGA a RedIRIS mediante 3 liñas de 2´5 Gbps e 1 liña de 622 Mbps.
Adquisición do Supercomputador Superdome de HP con 128 procesadores Itanium. Retirada dos equipos VPP300E e AP3000.
Creación das unidades de investigación e innovación de Tele-ensino e Comercio-e.
O CESGA e o CESCA (Centre de Supercomputació de Catalunya) implantan un GRID operativo.
Celebración do X Aniversario do CESGA.
CESGA de novo figura como o primeiro centro de cálculo científico do Estado, ocupando o posto número227 entre as 500 instalacións de maior potencia do mundo.

Ampliación da capacidade de cálculo, resultado da incorporación do HPC320 e Cluster Beowulf de COMPAQ.
O CESGA modifica os seus Estatutos ampliando o obxecto da sociedade a través da inclusión de actividades no campo da Sociedade do Coñecemento.
A Sociedade Anónima de Xestión CESGA promove a creación da Fundación CESGA.
Amplíase o Sistema de Almacenamento STK pasando a ter unha capacidade de 51 TB.

Instalación do SVG (Supercomputador Virtual Galego).
Participación no proxecto europeo CROSSGRID.
Creación do Centro de Competencias en Comercio Electrónico de Galicia.

Incorporación de Tecnoloxía Gigabit-Ethernet a través da posta en funcionamento dun novo conmutador central.
Constitución da Unidade SIC (Sociedade da Información e do Coñecemento) a través da que se realizan as actividades de participación e promoción de proxectos relativos á SIC desde o punto de vista do I+D+I.
Posta en marcha da Rede de Bibliotecas Universitarias de Galicia (BUGALICIA).

Posta en servizo dun novo servidor de cálculo con arquitectura SMP: HPC 4500. A modo de servizo complementario, ponse en funcionamento un sistema robotizado de cintas con 8 TB, mediante o cal se facilitará o almacenamento de datos dos usuarios de maneira segura.
Actualizacións no software para a superación do “efecto 2000”.

No ano 1998 procedeuse á substitución do supercomputador VP2400, entrando en servizo o VPP300E/6 (tecnoloxía paralelo-vectorial) e o AP3000 (paralelo-escalar de memoria distribuída).
Nace revístaa “díxitos”.

O CESGA pasa a depender da Secretaría Xeral de I+D da Xunta de Galicia.

Adquisición de novos equipos de supercomputación, vectorial paralelo Fujitsu VPP300E/6 e escalar paralelo AP3000, destinados á actualización tecnolóxica do centro.

O CESGA participa no seu primeiro proxecto coa Unión Europea no ámbito das aplicacións computacionales en Enxeñaría Mecánica (HIPSIA).

En novembro de 1995, o CESGA asina un acordo de colaboración coa Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia para o soporte de RECETGA sobre AGI (Autoestrada Galega da Información). Mediante este acordo, RECETGA pasa a ser unha rede de banda ancha.
Primeiro proxecto de investigación competitivo coa Comisión Interministerial de Ciencia e Tecnoloxía sobre cambio climático.

En maio de 1993 inaugúrase o CESGA, comezando a prestar os servizos para os que foi constituído mediante o uso do primeiro Supercomputador vectorial instalado en Galicia (VP2400) e a Rede de Comunicacións de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia (RECETGA) de baixa capacidade para o acceso ao CESGA desde o sete Campus Universitarios e o catro centros do CSIC en Galicia. Para a conexión a outras redes dispúñase dun acceso de 64 Kbps aARTIX, na actualidade RedIRIS.
O CESGA pasa a ser o primeiro centro de cálculo científico por capacidade do estado e ocupa o posto número146 das 500 instalacións de maior potencia do mundo.
Dependencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e o CSIC.

Constrúese o edificio CESGA. Resólvese o concurso de adquisición do primeiro supercomputador vectorialFujitsu VP 2400 e todo o equipamento informático asociado.

Asínase o convenio Consellería de Educación e Ordenación Universitaria – Consello Superior de Investigacións Científicas para a creación do Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) baixo a figura xurídica de Sociedade Anónima de Xestión.