Transparencia e Goberno aberto

Segundo a LEI 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, CESGA da difusión a toda a información de interese para a cidadanía.

Participación

1. Consulta pública

   1. Consultas abertas
   2. Consultas pechadas

2. Normativa en tramitación

   1. En prazo de envío de suxestións
   2. Pendente de aprobación
   3. Aprobada e publicada no DOG

3. Procedementos de información

   1. Procedementos de información pública

4. Participación en plans e programas

   1. Participación en plans e programas
   2. Plan Complementario de Ciencias Mariñas
   3. Plan Complementario de Comunicación Cuántica

Relacións coa cidadanía

1. Información e atención a cidadanía

   1. Sistema integrado de atención á cidadanía

2. Procedementos e servizos

   1. Guía de procedementos e servizos
   2. Cartas de servizos aprobadas
   3. Servizos e tarifas propios da entidade instrumental

3. Suxestións e queixas

   1. Envío de suxestións e queixas
   2. Envío de suxestions e queixas á entidade instrumental

Transparencia institucional, organizativa e de planificación

1. Goberno e altos cargos

   1. Altos cargos da instrumental
   2. Declaracións de actividades e bens patrimoniais
   3. Información sobre viaxes de altos cargos
   4. Axenda altos cargos
   5. Códigos éticos ou de bo goberno

2. Estrutura orgánica e funcional

   1. Estrutura organizativa

A Fundación conta cun Órgano de Goberno, un Órgano de Xestión e un Órgano Consultivo:

    • Órgano de Goberno. A Fundación rexerase polo seu Padronado, órgano de goberno integrado polo Presidente/a, Vicepresidente/a, os Vocais e o Secretario/a do mesmo.
    • Órgano de Xestión. O órgano de xestión estará constituido polo Director/a-Xerente.
    • Órganos Consultivos. Os órganos consultivos serán o Consello Asesor, o Comité Científico e o Comité de Acceso.
   1. Funcións 
   2. Estatutos da Fundación
   3. Organigrama
   4. Normativa de aplicación:
    1. Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección jurídica de programas de ordenador
    2. Informe 1/2018, 25 de abril de 2018, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre interpretación del apartado 3º del artículo 118 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público
    3. Instrucción 1/2019 sobre contratos menores, regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre
    4. Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
    5. Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia.
    6. Ley 16/2010 de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia
    7. Ley 17/2001 de Marcas
    8. Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial.
    9. Ley 21/2014 por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996 y la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil
    10. Ley 24/2015 de Patentes
    11. Ley 29/2009 por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios.
    12. Ley 3/1991 de Competencia Desleal
    13. Ley 38/2003 General de Subvenciones
    14. Ley 5/1998 de incorporación al Derecho español de la Directiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección jurídica de las bases de datos
    15. Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones
    16. Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público
    17. LOFAXGA Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia
    18. Normativa sobre protección de datos
    19. Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio de RITE
    20. Real Decreto 1937/2004 por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003 de protección jurídica del diseño industrial
    21. Real Decreto 281/2003 por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual
    22. Real Decreto 316/2017 por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes
    23. Real Decreto 486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
    24. Real Decreto 55/2002 sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 11/1986 de Patentes
    25. Real Decreto 687/2002 por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001 de Marcas
    26. Real Decreto-ley 12/2017 por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996 en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada
    27. Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral
    28. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) Real Decreto 1027/2007
   5. Órganos colexiados
   6. Delegacións de competencias / apoderamentos
   7. Directorio da entidade instrumental

3. Planificación

   1. Plans e programas anuais
   2. Contrato programa, neste momento a entidade non dispón dun contrato programa
   3. Plan de actuación, neste momento a entidade no dispón dun plan de actuación

4. Memoria de actividade

   1. Anuarios da entidade instrumental

Información de relevancia xurídica

 1. Información de relevancia jurídica

Información económica, orzamentaria e estatística

1. Orzamentos

   1. Orzamentos da entidade
   2. Outras cuestións orzamentarias
   3. Actuacións con Fondos FEDER
   4. Actuaciones con Fondos NextGenerationEU/PRTR

2. Contabilidade

   1. Contas anuais e informes de auditoria

3. Convenios

4. Patrimonio

1. Relación de bens inmobles. A entidade instrumental non conta con bens inmobles
2. Vehículos. A entidade instrumental non conta con bens vehículos

5. Axudas e subvencións

   1. Axudas propias da entidade instrumental. A entidade instrumental é un nodo da Rede Española de Supercomputación (RES), unha infraestrutura científico-técnica singular do Estado (ICTS).Os grupos de investigación poden solicitar tempo de cómputo en tódolos equipos que forman parte da RES. Os nodos da RES tamén ofrecen apoio técnico e formación para usuarios. Os recursos son concedidos por medio de convocatorias de acceso competitivo.

6. Contratación pública

   1. Instrucións internas de contratación da entidade instrumental
   2. Contratos en execución da entidade instrumental

7. Encomendas de xestión

8. Concesión de servizos públicos

Información en materia de persoal

  1. Cadros de persoal
  2. Contías das retribucións
  3. Ofertas públicas de emprego
  4. Convocatorias de procesos selectivos
  5. Provisión transitoria de postos de traballo
  6. Listas de selección de persoal interino ou temporal
  7. Autorización ou recoñecemento de compatibilidade
  8. Contratos de alta dirección
  9. Acordos ou pactos reguladores das condicións de traballo ou das retribucións e incentivos
  10. Canle de denuncias