Funcións

O padroado nomeará un director – xerente que levará a cabo a xestión e xestión do centro.

Descrición

Executar e facer cumprir os acordos do Padroado, así como as instrucións do presidente do Padroado emitidas no marco das súas competencias.

A dirección debe dirixir, xestionar e inspeccionar, de acordo coas directrices do Padroado, a organización e actividades científicas de innovación e servizos da Fundación que conduzan ao logro e ao mantemento dos fins da Fundación.

Realizar todos os pasos necesarios para recadar fondos para as actividades da Fundación, preparación e solicitude de proxectos, asinando acordos, sempre dentro dos límites establecidos polo Consello.

Dirección Xerencia – CESGA
direccion[AT]cesga[DOT]gal
Teléfono: +34 981 56 98 10  +34 981 92 12 01

Funcións

Manter operativa a Rede de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia (RECETGA) así como as comunicacións internas do CESGA.
Promover e realizar proxectos de I+D+i na área de comunicacións avanzadas.

Descrición

O Departamento de Comunicacións do CESGA é o encargado de manter operativos os diferentes servizos de comunicacións telemáticas que o CESGA presta en Galicia. Estes servizos engloban  tanto aqueles que o CESGA presta á comunidade galega a través da conectividad a RECETGA e o tránsito de información entre esta e as redes de comunicacións nacionais e internacionais a través de Rede IRIS , como á xestión das diferentes interconexiones   internas do propio Centro. Ademais de manter operativos os diferentes equipos, o departamento desempeña un importante papel de soporte aos diferentes centros conectados sobre as teconolgías de rede, e participa activamente na coordinación e o despregamento de novos servizos na contorna de investigación. Asi mesmo participa en proxectos de I+D+i de comunicacións.

 Departamento de Comunicacións – CESGA
comunicaciones[AT]cesga[DOT]gal
Teléfono: +34 981 92 12 05 Extensión: 815

Funcións

Manter e optimizar o rendemento dos equipos de calculo e almacenamento do centro, asi como as infrastructuras de soporte. Promover, realizar e xestionar proxectos de I+D+i na área de sistemas e almacenamento.

Descrición

O departamento de sistemas encárgase de dar soporte a todo o equipamento de computación e almacenamento do centro. Isto inclúes os supercomputadores Finis Terrae e SVG (Supercomputador Virtual Galego), así como as infrastructuras de computación grid e cloud e a rede de almacenamento do centro. Ademais do soporte encárgase do despregamento e instalación do equipamento informatico e da análise das melloras soluciones dispoñibles en cada momento. Tamén proporciona servizos de asesoramento nas seguintes lineas: – Deseño e instalacion de clusters – Deseño de CPDs e eficiencia energetica – Computación grid e cloud – Sistemas de almacenamento de altas prestacións. Participar en proxectos de I+D+i en computación.

Departamento de Sistemas – CESGA
sistemas[AT]cesga[DOT]gal
Teléfono: +34 981 92 12 04 Extensión: 814

Funcións

Manter e optimizar as aplicacións de cálculo científico e técnico instaladas nos supercomputadores.
Promover, coordinar e xestionar proxectos do CESGA.

Descrición

O Departamento de Aplicacións e proxectos ten unha dobre función. Por unha banda, os técnicos de aplicacións dan soporte ás aplicacións de cálculo científico e técnico instaladas nos superordenadores do CESGA. Esto incúe a identificación, intalación, verificación e mantemento das aplicación e ferramentas de desenvolvemento de uso público así como o soporte posterior aos usuarios do CESGA sobre o seu uso. A instalación de novas versións ou de novas aplicacións pode ser iniciada òlos técnicos ou solicitada directamente polos usuarios. Estos últimos poden solicitar tamén a instalación de aplicacións das cales teñan licenza de uso. Deste xeito, dentro da actividade de proxectos, o departamento coordina todos os proxectos do CESGA, así como promove e xestiona directamente aqueles proxectos relacionados coa aplicación da computación e ferrantentas relacionadas. Outros servizos que proporciona son: soporte ao desenvolvemento de aplicacións científicas; asesoramento, análise e/ou desenvolvemento de solucións computacionais; deseño, execución e xestión de proxectos de I+D+i tanto nacionais como internacionais.

Departamento de Aplicacións e Proxectos – CESGA
aplicaciones[AT]cesga[DOT]gal
Teléfono: +34 981 92 12 06 Extensión: 816

Funcións

Promover e xestionar proxectos de I+D+i na área de ebusiness. Promover e xestionar a transferencia á industria dos proxectos e servizos do CESGA. Participar en proxectos coa industria.

Descrición

A área de e-Business & Transfer ten o obxectivo estratéxico de canalizar a transferencia de coñecementos da investigación en ciencias da computación do CESGA, así como fomentar as relacións do Centro coa industria nos campos de investigación relacionados. O departamento executa tamén a certificación de xestión de calidade ISO 9001 relacionado coas actividades no CESGA.

Departamento de Transferencia Tecnolóxica – CESGA
transfer[AT]cesga[DOT]gal
Teléfono: +34 981 92 12 08 Extensión: 818

Funcións

Promover e xestionar proxectos de I+D+I na área de e-learning e e-colaboración. Promover a integración das TIC en institucións educativas. Participar en proxectos coa industria, universidade e outras institucións.

Descrición

As nosas actividades céntranse:
na participación e deseño de novas propostas de aplicación das TIC en proxectos de investigación e innovación a nivel rexional, nacional e europeo.
na análise das últimas Tecnoloxías da Información e da Comunicación aplicadas ao campo do E-Learning.
en prestar servizos de planificación, formación e asesoramento en Tecnoloxías da Información e da Comunicación aplicadas a aprendizaxe.

Departamento de e-Learning e Ferramientas Colaborativas – CESGA
e-learning[AT]cesga[DOT]gal
Teléfono: +34 981 92 12 09 Extensión: 819

Funcións

Elaboración e xestión de proxectos I+D+i na área de Sistemas de Información Xeográfica. Dar soporte Gis a usuarios. Captura e automatización de datos. Elaboración de solucións a medida. Mantemento da plataforma GIS.

Descrición

O obxectivo do Departamento de Sistemas de Información Xeográfica inclúe a realización de análise e proxectos de cálculo na área dos SIG, procesamiento de información vectorial e raster georreferenciada, bases de datos, a realización de estudos que inclúen a análise, programación, visualización, e saídas diversas dos resultados (impresión, aplicacións, intranet, Internet). Ademais, este departamento é responsable da promoción e o apoio da utilización da tecnoloxía SIG na comunidade investigadora galega e no CSIC.

O Centro de Supercomputación de Galicia ten unha ampla experiencia na realización de proxectos con Sistemas de Información Xeográfica, entre os que destacan aqueles relacionados con medioambiente, medio mariño, transporte, industriais ou socioeconómicos.

Departamento de Sistemas de Información Xeográfica (GIS) – CESGA
gis[AT]cesga[DOT]gal
Teléfono: +34 981 92 12 07 Extensión: 817

Funcións

Planificación, coordinación e execución das actividades de diseminación do Centro. Desenvolvemento, edición e mantemento de ferramentas de comunicación (website, listas de distribución, revista “Díxitos”, workshop anual, reporte anual de actividade, etc.). Organización e loxística das accións incluídas no Plan Anual de Formación de persoal e usuarios. Organización de conferencias, workshops e seminarios. Xestión de relacións cos medios de comunicación.

Descrición

Os obxectivos do departamento de promoción e comunicación céntranse en manter informados os patróns, á comunidade de usuarios, aos socios tecnolóxicos e á sociedade en xeral acerca dos recursos, servizos, proxectos, desenvolvementos e logros científicos do Centro.

Departamento de Promoción e Comunicación – CESGA
promocion[AT]cesga[DOT]gal
Teléfono centralita: +34 981 92 12 03 Extensión: 813

Funcións

Proporcionar o soporte de loxística e administrativo á Dirección.

Proporcionar o soporte de loxística e de xestión contable.

Xestionar e manter actualizada a documentación oficial e administrativa e de xestión do CESGA.

Secretaría de dirección – CESGA
direccion[AT]cesga[DOT]gal
Teléfono:  +34 981 92 12 10 Extensión: 820

Administración contable – CESGA
administracion[AT]cesga[DOT]gal
Teléfono:  +34 981 92 12 10 Extensión: 820