CESGA

A Fundación Pública Galega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia (CESGA) é o centro de cálculo, comunicacións de altas prestacións e servizos avanzados dá Comunidade Científica Galega, Sistema Académico Universitario e do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC).

A Fundación CESGA é unha institución sen ánimo de lucro, cuxos patróns pertencen á Xunta de Galicia e ao CSIC, e inscrita no Rexistro de Fundacións de Interese Galego co nº 2002/12, CIF: G15852981.

A Fundación CESGA nace do compromiso dá Xunta de Galicia de promover servizos comúns de apoio ás tarefas de investigación, e por outra banda, do interese do “Consello Superior de Investigacións Científicas” de promover en Galicia unha contorna de traballo na área do cálculo intensivo, comunicacións e servizos avanzados na sociedade dá información e o coñecemento.

Misión: A Fundación ten como misión contribuír ao avance da Ciencia e a Tecnoloxía, mediante a investigación e aplicación de computación e comunicacións de altas prestacións, así como outros recursos das tecnoloxías da información, en colaboración con outras institucións, para o beneficio da Sociedade.

Finalidade:En xeral son fins da Fundación todos aqueles que promovan a investigación e uso do cálculo intensivo, comunicacións avanzadas e desenvolvemento das tecnoloxías da información e comunicacións, como instrumento para o desenvolvemento socioeconómico sostible, dedicando especial atención ás relacións de cooperación entre os centros de investigación públicos ou privados e o sector produtivo.

Actividades:

 • Promover e participar na elaboración de proxectos de investigación e desenvolvemento tecnolóxico.
 • Proporcionar capacidade de cálculo, comunicacións e soporte técnico aos seus usuarios mediante o equipamento dispoñible na Fundación.
 • Colaborar na transferencia de resultados de investigación na área de cálculo entre os centros públicos de investigación e as empresas.
 • Fomentar e promocionar a cooperación entre institucións a nivel nacional e internacional.
 • Contribuír ao desenvolvemento e fortalecemento da capacidade competitiva das comunidades investigadoras galegas e do CSIC.
 • Colaborar con institucións, empresas e persoas en calquera materia relacionada co obxecto da Fundación, nos termos que se establezan nos correspondentes acordos ou convenios de cooperación.
 • Promocionar e colaborar na organización de cursos, seminarios e reunións relativos á innovación mediante o cálculo intensivo e comunicacións.
 • Promover e difundir aquelas actividades e resultados que se consideren de interese da Fundación.
 • Colaborar con outros centros de supercomputación para unha utilización eficaz das tecnoloxías.
 • Buscar e obter recursos para o desenvolvemento das súas actividades.
 • Atender ás necesidades tecnolóxicas das entidades e empresas que así o requiran na área da supercomputación.
 • Calquera outra actividade que se considere de interese para o obxecto da Fundación.

A Fundación CESGA comprométese: no establecemento e desenvolvemento de políticas que integren a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes, sen discriminar directa ou indirectamente por razón de sexo, así como no impulso e fomento de medidas para conseguir a igualdade real no seo da nosa organización, establecendo a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes como un principio estratéxico da nosa Política Corporativa e de Recursos Humanos, de acordo coa definición do devandito principio que establece a Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva entre mulleres e homes.

No ano 2014, o CESGA implantou un extenso e detallado Plan de Igualdade xestionado por unha Comisión de seguimento.

Instalación Científico-Tecnolóxica Singular: O Cesga é unha infraestrura recoñecida polo Ministerio de Ciencia e Innovación como Instalación Científico Tecnolóxica Singular (ICTS).