Política de Privacidade

En cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos, Reglamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 (GDPR), Lei Orgánica de Proteción de Datos e Garante de Dereitos Dixitais (LOPDGDD, Lei 3/2018 de 5 de dicembro), informámoslle da Política de Protección de Datos Persoais, no que se refire ao tratamento dos datos persoais, é a que se detalla a continuación.

Responsable do tratamento dos datos persoais

O responsable do tratamento é a persoa xurídica que determina os fins e medios do tratamento de datos persoais. Noutras palabras, o responsable decide como e con que finalidades trátanse os datos persoais.

Aos efectos da presente Política de Protección de Datos, o responsable do tratamento dos datos persoais é:

Razón social: Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia (CESGA).
NIF: G-15.852.981
Domicilio social: Avenida de Vigo, s/n Campus Sur. CP: 15705. Santiago de Compostela.
Correo electrónico: rgpd@cesga.es
Teléfono: 981.569.810
Actividade: Servizos de computación e proxectos de investigación.

Contacto co Delegado de Protección de Datos

O CESGA designou internamente a un Delegado de Protección de Datos. Os interesados poderanse poñer en contacto con el a través da seguinte dirección de correo electrónico:

Delegado de Protección de Datos CESGA: dpo@cesga.es

Que datos persoais tratamos e como os protexemos?

Un dato persoal é toda información sobre unha persoa física identificada ou identificable.

Para as finalidades establecidas nesta Política de Privacidad, o responsable solicita e trata os datos persoais que se explican en cada tipo de tratamento, e que dependerán dos diferentes servizos que solicite ou a relación contractual que manteña coa nosa entidade.

A nosa organización comprométese a tratar con total confidencialidad e a aplicar as medidas de seguridade adecuadas, de tipo físico, técnico e organizativo, para a protección dos seus datos persoais.

Vostede garante e responde, en calquera caso, da veracidad, exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais proporcionados e comprométese a mantelos debidamente actualizados.

Tratamento de datos de Clientes

1. Que tipo de datos persoais tratamos?

Datos identificativos: nome, DNI, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico.
Datos académicos e profesionais: profesión, cargo.
Datos relativos a transacciones: produtos e servizos fornecidos.

2. Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilite para a xestión dos datos dos clientes da entidade, para manter a relación comercial, a xestión contable, administrativa e de facturación, así como as obrigacións fiscais.

Tamén se previu a finalidade de publicidade e prospección comercial, para a cal solicítase o consentimento expreso do interesado.

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial. Si decide cancelar os seus datos persoais, estes poderán conservarse nas nosas bases de datos durante os prazos previstos pola lexislación para poder cumprir coas obrigacións fiscais e contables, e serán eliminados unha vez prescriban devanditos prazos legais ou aqueles que sexan de aplicación.

3. Cal é a legitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución dun contrato, así como o cumprimento dunha obrigación legal do responsable.

A comunicación de ofertas e promocións que poderían ser do seu interese está baseada no consentimento expreso que se lle solicita.

4. A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Realizaranse as cesiones que sexan necesarias a organismos públicos por obrigación legal.

Non se van a realizar transferencias internacionais de datos.

Tratamento de datos de Contactos e potenciais clientes

1. Que tipo de datos persoais tratamos?

Datos identificativos: nome, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico.
Datos académicos e profesionais: profesión, cargo.

2. Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilite no formulario de contacto para a xestión de datos de contactos comerciais e de potenciais clientes.

Tamén se previu a finalidade de publicidade e prospección comercial, para a cal solicítase o consentimento expreso do interesado.

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial. Si decide cancelar os seus datos persoais, estes serán eliminados da nosa base de datos de contactos.

3. Cal é a legitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento expreso que se lle solicita.

4. A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Non se van a realizar cesiones.

Non se previron transferencias internacionais de datos persoais.

Tratamento de datos de Proveedores

1. Que tipo de datos persoais tratamos?

Datos identificativos: nome, DNI, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico.
Datos financeiros: conta bancaria.
Datos académicos e profesionais: profesión, cargo, titulaciones.
Datos relativos a transacciones: produtos e servizos entregados.

2. Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilite xestión dos datos dos proveedores da entidade, para manter a relación comercial, a xestión contable, administrativa e de pagos, así como as obrigacións fiscais.

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial. Si decide cancelar os seus datos persoais, estes poderán conservarse nas nosas bases de datos durante os prazos previstos pola lexislación para poder cumprir coas obrigacións fiscais e contables, e serán eliminados unha vez prescriban devanditos prazos legais ou aqueles que sexan de aplicación.

3. Cal é a legitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución dun contrato, así como o cumprimento dunha obrigación legal do responsable.

4. A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Realizaranse as cesiones que sexan necesarias a organismos públicos por obrigación legal.

Tamén se realizan cesiones de datos para fins lexítimos relacionados coa actividade da empresa: será necesario comunicar os datos bancarios (NIF, nome e apelidos e número de conta) ás entidades financeiras encargadas de intervir na operativa do pago dos honorarios do proveedor.

Non se van a realizar transferencias internacionais de datos.

Tratamento de datos de Empregados

1. Que tipo de datos persoais tratamos?

Datos identificativos: nome, DNI, data nacemento, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico, firma, imaxe.
Datos de características persoais: Sexo, estado civil, nacionalidade, idade, data e lugar de nacemento e datos familiares.
Datos de circunstancias sociais: licenzas e permisos.
Datos económico-financeiros: conta bancaria, datos de nómina, deducións impositivas, outras retenciones (no seu caso).
Datos académicos e profesionais: profesión, cargo, experiencia, titulacións.

2. Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilite para a xestión da relación laboral, a xestión de nóminas, a xestión administrativa e de pagos, o cumprimento das obrigacións fiscais e laborais da entidade, control de accesos, a xestión de formación e do desenvolvemento profesional, e a prevención de riscos laborais.

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación laboral. Si unha vez terminada a relación laboral vostede decide cancelar os seus datos persoais, estes conservaranse ata que non prescriban os prazos legais definidos pola normativa contable, fiscal e laboral, e unha vez transcorrido devanditos prazos os seus datos serán eliminados do noso sistema.

3. Cal é a legitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dun contrato laboral, así como o cumprimento dunha obrigación legal do responsable.

4. A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Realízanse as cesiones que sexan necesarias a organismos públicos por obrigación legal: Axencia Tributaria, Seguridade Social, Mutua, etc

Tamén se realizan cesiones de datos para fins lexítimos relacionados coa actividade da entidade:

Será necesario comunicar os datos bancarios (NIF, nome e apelidos e número de conta) ás entidades financeiras encargadas de intervir na operativa do pago das nóminas.
Unha apunta do curriculum vitae, así como os datos de alta na Seguridade Social podería ser entregada ás empresas e institucións clientes, como parte da documentación técnica incluída nas ofertas de proxectos presentadas coa finalidade de poder acreditar a solvencia técnica da entidade, e o seu cumprimento da lexislación en materia laboral e de prevención de riscos laborais.
Así mesmo, nos casos nos que sexa necesario xustificar os gastos de persoal nalgunha axuda, actividade formativa ou proxecto financiado con fondos públicos, os datos de nómina poderían ser comunicados ás administracións públicas responsables da avaliación de devanditas axudas e/ou proxectos, en cumprimento da lexislación vixente.
A fotografía dalgún empregado podería ser utilizada dentro dalgunha publicación ou páxina Web coa finalidade de divulgar un determinado evento ou actuación relacionada coas actividades da entidade, para o que se solicita o consentimento expreso do interesado.

Non se previron transferencias internacionais de datos persoais.

Tratamento de datos de Candidatos de emprego

1. Que tipo de datos persoais tratamos?

Datos identificativos: nome, DNI, data nacemento, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico, imaxe.
Datos de características persoais: Sexo, estado civil, nacionalidade, idade, data e lugar de nacemento.
Datos académicos e profesionais: profesión, cargo, experiencia, titulacións.

2. Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilite para a xestión de xestión dos procesos de selección da entidade.

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres o interesado non retire o consentimento para poder seguir gardando o seu curriculum vitae para futuros procesos de selección. Si decide cancelar os seus datos persoais, estes serán eliminados da nosa base de datos de candidatos de emprego.

3. Cal é a legitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento expreso que se lle solicita.

4. A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Non se van a realizar cesiones a terceiros.

Non se van a realizar transferencias internacionais de datos.

Tratamento de datos de Asistentes a cursos

1. Que tipo de datos persoais tratamos?

Datos identificativos: nome, DNI, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico.
Datos académicos e profesionais: profesión, cargo, titulacións.

2. Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilite para o rexistro de asistentes a cursos organizados pola entidade.

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres non solicite a cancelación dos datos. Si decide cancelar os seus datos persoais, estes serán eliminados da nosa base de datos de asistentes a cursos.

3. Cal é a legitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución dun contrato, así como o cumprimento dunha obrigación legal do responsable.

4. A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Realízanse as cesiones que sexan necesarias para cumprir coas obrigacións legais a entidades como a Xunta de Galicia ou a Fundación Tripartita.

Non se previron transferencias internacionais de datos persoais.

Tratamento de datos de Usuarios do Aula CESGA

1. Que tipo de datos persoais tratamos?

Datos identificativos: nome, apelidos, dirección de correo electrónico, imaxe.

2. Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilite para o rexistro de usuarios da plataforma de teleformación do CESGA.

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres non solicite a cancelación dos datos. Si decide cancelar os seus datos persoais, estes serán eliminados da nosa base de datos de asistentes a cursos.

3. Cal é a legitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento do interesado.

4. A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Non se realizan cesiones a terceiros.

Non se previron transferencias internacionais de datos persoais.

Tratamento de datos de Usuarios de Servizos do CESGA

1. Que tipo de datos persoais tratamos?

Datos identificativos: nome, DNI, teléfono, dirección de correo electrónico.
Datos académicos e profesionais: cargo, empresa.

2. Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilite para o rexistro dos usuarios dos servizos ofrecidos pola entidade.

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres non solicite a cancelación dos datos. Si decide cancelar os seus datos persoais, estes serán eliminados da nosa base de datos de usuarios de servizos.

3. Cal é a legitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento do interesado.

4. A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Non se realizan cesiones a terceiros.

Non se previron transferencias internacionais de datos persoais.

Tratamento de datos de Profesores

1. Que tipo de datos persoais tratamos?

Datos identificativos: nome, DNI, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico.
Datos financeiros: conta bancaria.
Datos académicos e profesionais: profesión, cargo, titulacións.
Datos relativos a transacciones: servizos entregados.

2. Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilite xestión dos datos dos profesores da entidade, para a xestión contable, administrativa e de pagos, así como as obrigacións fiscais.

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación como profesor. Si decide cancelar os seus datos persoais, estes poderán conservarse nas nosas bases de datos durante os prazos previstos pola lexislación para poder cumprir coas obrigacións fiscais e contables, e serán eliminados unha vez prescriban devanditos prazos legais ou aqueles que sexan de aplicación.

3. Cal é a legitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución dun contrato, así como o cumprimento dunha obrigación legal do responsable.

4. A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Realizaranse as cesiones que sexan necesarias a organismos públicos por obrigación legal.

A súa fotografía podería ser utilizada dentro dalgunha publicación do CESGA, páxina Web ou rede social da entidade coa finalidade de divulgar unha determinada acción formativa, para o que se solicita o seu consentimento expreso.

Tamén se realizan cesiones de datos para fins lexítimos relacionados coa actividade da empresa: será necesario comunicar os datos bancarios (NIF, nome e apelidos e número de conta) ás entidades financeiras encargadas de intervir na operativa do pago dos honorarios do profesor.

Non se van a realizar transferencias internacionais de datos.

Tratamento de datos de Participantes en proxectos

1. Que tipo de datos persoais tratamos?

Datos identificativos: nome, DNI, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico.
Datos académicos e profesionais: profesión, cargo.

2. Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilite para a xestión dos datos dos participantes nos proxectos nos que participa o CESGA.

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación durante a execucióndo proxecto. Si decide cancelar os seus datos persoais, estes poderán conservarse nas nosas bases de datos durante os prazos previstos pola lexislación para poder cumprir coas obrigacións fiscais e contables, e serán eliminados unha vez prescriban devanditos prazos legais ou aqueles que sexan de aplicación.

3. Cal é a legitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución dun contrato, así como o cumprimento dunha obrigación legal do responsable.

A comunicación de ofertas e promociones que poderían ser do seu interese está baseada no consentimento expreso que se lle solicita.

4. A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Realizaranse as cesiones que sexan necesarias a organismos públicos por obrigación legal.

Non se van a realizar transferencias internacionais de datos.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

De conformidad coa normativa aplicable en materia de protección de datos, Vostede ten unha serie de dereitos en relación co tratamento dos seus datos persoais. O exercicio destes dereitos será gratuito para vostede, excepto nos casos en que se formulen solicitudes manifiestamente infundadas ou excesivas, especialmente por repetitivas.

Estes dereitos son os seguintes:

– Dereito de información: Vostede ten dereito a ser informado de xeito conciso, transparente, inteligible e de fácil acceso, cunha linguaxe clara e sinxela, sobre a utilización e tratamento dos seus datos persoais.

– Dereito de acceso: Vostede ten dereito a solicitarnos en calquera momento que lle confirmemos si estamos tratando os seus datos persoais, a que lle facilitemos acceso aos mesmos e á información sobre o seu tratamento e a obter unha copia de devanditos datos. A copia dos seus datos persoais que lle facilitemos será gratuita aínda que a solicitude de copias adicionais poderá estar suxeita ao cobro dunha cantidade razoable baseada nos custos administrativos. Pola nosa banda, poderemos pedirlle que acredite a súa identidade ou requirirlle máis información que sexa necesaria para gestionar a súa solicitude.

– Dereito de rectificación: Vostede ten dereito a solicitar a rectificación dos datos persoais inexactos, non actualizados ou incompletos que lle conciernan. Tamén poderá solicitar que se completen os datos persoais que sexan incompletos, inclusive mediante unha declaración adicional.

– Dereito de supresión: Vostede ten dereito a solicitar a supresión dos seus datos persoais cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que fosen recolleitos. No entanto, este dereito non é absoluto, de maneira que a nosa organización poderá seguir manténdoos debidamente bloqueados nos supostos previstos pola normativa aplicable.

– Dereito a limitar o tratamento: Vostede ten dereito a solicitar que limitemos o trata- mento dos seus datos persoais o que significa que poderemos seguir almacenándoos, pero non seguir tratándoos si cúmprese algunha das seguintes condicións:

    1. que Vostede impugne a exactitude dos datos, durante un prazo que permita ao responsable verificar a exactitude dos mesmos;
    2. o tratamento sexa ilícito e Vostede opóñase á supresión dos datos e solicite no seu lugar a limitación do seu uso;
    3. a nosa entidade xa non necesite os datos para os fins do tratamento, pero Vostede necesíteos para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamaciones;
    4. Vostede opúxose ao tratamento, mentres se verifica si os motivos lexítimos da nosa entidade prevalecen sobre os seus

– Dereito á portabilidad dos datos: Vostede ten dereito a que os seus datos sexan transmitidos a outro responsable do tratamento nun formato estructurado, de uso común e lectura mecánica. Este dereito aplícase cando o tratamento dos seus datos persoais estea baseado no consentimento ou na execución dun contrato e devandito tratamento efectúese por medios automatizados.

– Dereito de oposición: Este dereito permítelle opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais, incluída a elaboración de perfís. Non poderemos atender ao seu dereito únicamente cando tratemos os seus datos no caso de que acreditemos motivos lexítimos para o tratamento ou para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamaciones.

– Dereito a non someterse a decisións automatizadas, incluídos perfís: Este dereito permítelle non ser obxecto dunha decisión baseada únicamente no tratamento automatizado, incluída a elaboración de perfís, que produzan -ditas decisións- efectos xurídicos ou lle afecten de modo similar. Salvo que dita decisión sexa necesaria para a celebración ou execución dun contrato, estea autorizada por unha lei ou se base no consentimento.

– Dereito a retirar o consentimento: Nos casos nos que obteñamos o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais en relación con determinadas actividades (por exemplo, co fin de enviarlle comunicacións comerciais), poderá retiralo en calquera momento. Desta forma, deixaremos de realizar esa actividade concreta para a que consentira previamente, salvo que exista outra razón que xustifique a continuidade do tratamento dos seus datos con estes fins, nese caso, notificarémoslle dita situación.

– Dereito a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control: Vostede ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, 901 100 099 – 912 663 517 (www.agpd.es), ou na dirección electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formQuejasSugerencias/seleccionarQuejaSugerencia.jsf

Poderá ejercitar os dereitos antes indicados enviándonos unha comunicación ao noso Departamento de Atención ao cliente, ou mediante un correo electrónico a rgpd@cesga.es, acompañando un documento acreditativo da súa identidade e proporcionando os detalles necesarios para procesar a súa solicitude.

Os interesados poden obter información adicional sobre os seus dereitos na páxina web da Axencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es