Os Sistemas de Información Xeográfica convertéronse en potentes ferramentas capaces de resolver problemas complexos de planificación e xestión. A súa maior utilidade está relacionada coa capacidade para construír modelos ou representacións do mundo real a partir de datos espaciais.

O CESGA posúe unha gran experiencia traballando con estas ferramentas desde 1994, desenvolvendo diversos proxectos relacionados coa tecnoloxía SIX, incluíndo aqueles que teñen que ver coa información patrimonial, o Medio Ambiente e Mariño, participando e apoiando iniciativas investigadoras do sector na comunidade galega.

Usos GIS

Servizos SIX proporcionados polo Centro de Supercomputación de Galicia

O servidor de cartografía do CESGA crea e serve mapas dinámicos creados en proxectos desenvolvidos pola Area GIS. Estes mapas permiten ao usuario a máxima interacción coa información xeográfica, accédese a información no seu formato orixinal de maneira que é posible realizar consultas como as que faría un GIS.

Un servidor de mapas funciona enviando, a petición do usuario desde o seu navegador,unha páxina cunha cartografía asociada en formato de imaxe. Podemos dicir que un servidor de mapas é, un GIS a través de Internet. Ademais de visualizar os mapas pódese interactuar con eles con operacións como zoom, panzoom, procura selectiva ou consultar información de base de datos asociada.

Proxecto DIVERSIMAR

Proxecto DIVERSIMARMellorar o coñecemento da biodiversidade mariña e dos recursos pesqueiros é esencial para preservalos e realizar unha pesca sostible. Para responder a esta necesidade, o IEO traballa xunto co CESGA para desenvolver o proxecto DIVERSIMAR, que ten como obxectivo obter datos estandarizados e revisados ​​sobre a distribución de especies mariñas para contribuír á sostibilidade da pesca. A través dun xeoportal cun visor web, a información existente sobre a distribución, bioloxía e ecoloxía de diferentes especies mariñas integrarase con eses informes resultantes da colaboración cidadá, que é unha das fontes máis valiosas dispoñibles. Proxecto desenvolvido co apoio da Fundación Biodiversidad, do Ministerio para a Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Mapa de Monitorización de distribución de Vespa velutina

Mapa de Monitorización de distribución de Vespa velutinaResultados e características dos modelos de predicción da distribución potencial futura producto das actividades específicas do servizo de ”Modelización automatizada da distribución espacial da especie invasora Vespa velutina en Galicia”. Este proxecto foi financiado pola Deputación da Coruña e creado por Luis Rodríguez Lado, Investigador do Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola da Universidade de Santiago de Compostela.

Proxecto PHENOLOGIT

Proxecto PHENOLOGITPlataforma de información ambiental educativa creada de forma colaborativa, co apoio de tecnoloxía móbil máis actual e Tecnoloxías de Información Xeográfica ( TIG) para que sexan utilizadas por profesores e estudantes nos centros de primaria e secundaria en catro paises da UE.

Proxecto iSEAS

Proxecto iSEASiSEAS é un proxecto europeo cofinanciado polo Programa  LIFE+ ENVIRONMENT da Unión Europea. O principal obxectivo do proxecto  LIFE  iSEAS é demostrar que un escenario sostible (en termos de indicadores biolóxicos e socioeconómicos) é posible nas pesqueiras da UE. Este obxectivo poderase conseguir mediante a mellora da posta en práctica tanto dos coñecementos existentes como de solucións innovadoras para a redución e xestión de descártelos pesqueiros.

Proxecto Estrimnides (A ruta das Estrímmides. Comercio Mediterráneo e Interculturalidade no Noroeste de Iberia)

Proxecto EstrimnidesProxecto do plan nacional de I+D+i do Mministerio de Ciencia e Innovación que levouse a cabo conxuntamente co Grupo de Estudos do Noroeste GEPN da Universidade de Santiago de Compostela e da Universidade de Sevilla. Nela, fíxose unha revisión do estudo das relacións comerciais na antigüidade entre o sur e o noroeste da península. Os resultados pódense consultar desde un xeovisor na fase de desenvolvemento, onde se recollen datos sobre material de importación de diferentes depósitos da Idade de Ferro do Noroeste Peninsular.

Proxecto PROPSOLOS

Proxecto PROPSOLOSProxecto do programa investigadores emerxentes financiado pola Xunta de Galicia. A finalidade do proxecto é establecer unha base cartográfica de propiedades de horizontes superficiais dos solos de Galicia, entre as que se inclúen textura do solo, contido en carbono orgánico e contido en metais traza. Posto que o clima é un importante factor que condiciona a distribución das propiedades dos solos, ata o momento realizouse un Atlas Climático Dixital de Galicia utilizando modelos lineais non estacionarios, a moi alta resolución, que servirá de información auxiliar para a estimación da variabilidade espacial das citadas propiedades de chans en Galicia.

Proxecto IDEPATRI

Proxecto IDEPATRIProxecto para Deseño e desenvolvemento dun modelo de datos para unha Infraestructura de Datos Espaciáis arqueolóxica da Idade de Ferro no Noroeste Ibérico.

O CESGA ofrece aos seus usuarios a posibilidade de desenvolver un servidor de mapas específico con datos alfanuméricos própios, co fin de servilos en Internet ou nunha Intranet.

As tecnoloxías GIS ofrecen diversidade de alternativas interoperables e de fácil integración accesibles a toda a organización. Dende as aplicacións tipo escritorio a servizos ofrecidos a través da web, o CESGA conta cunha gran experiencia no desenvolvemento de solucións a medida, tanto na realización de aplicacións completas que xestionan o tratamento de datos, como en programación de utilidades e aplicacións GIX.

Así mesmo, ofrece a posibilidade de desenvolver aplicacións WEB específicas para o usuario, dotadas dun conxunto de ferramentas de visualización e edición de datos xeorreferenciados, que permiten servir mapas dinámicos en Internet. Son aplicacións con funcionalidades “a medida” para cubrir a necesidade de xestionar, non só os datos e as ferramentas necesarias, senón tamén estruturar ordenadamente a información.

O Cesga participa en proxectos de I+D+i no ámbito do sistema de información xeográfica, desenvolvementos baseados nos estándares de Open Geospatial Consortium e aplicación de Infraestruturas de datos espaciais.

Aplicación de técnicas de procesamiento, de clasificación automáticas e de representación gráfica de contidos. O obxectivo común é indicar os centros de interese e os temas contidos nunha cantidade importante de información, e ao redor dos cales se agrupan os diversos elementos que compoñen esta información e representar ou visualizalos nun GIX.

Calquera proxecto de cartografía dixital require que se integre a información cartográfica proveniente de diversas fontes. Grazas a que a información xeográfica organízase como capas de datos, é posible realizar medicións, consultas, modelizaciones e outro tipo de análise que aproveiten datos provenientes de moitas disciplinas diferentes. Así, os datos de poboación, por exemplo, poden analizarse en combinación con datos industriais, co que poden elaborarse mapas de desenvolvemento. Esta capacidade de poder vincular datos provenientes de fontes diversas, é posible grazas á integración de diferentes capas de datos. Se estes datos non se integran entre si, non será posible realizar ningún tipo de análise espacial.

O CESGA pon á súa disposición un servizo de aloxamento de mapas. Servizo que soluciona a publicación dos mapas corporativos dunha xeito rápido e fácil.

Os Sistemas de Información Xeográfica revolucionaron a maneira de acceder e analizar a información xeográfica.