A Fundación ten como misión contribuír ao avance da Ciencia e a Técnica, mediante a investigación e aplicación de computación e comunicacións de altas prestacións, así como outros recursos das tecnoloxías da información, en colaboración con outras institucións, para o beneficio da Sociedade.

En xeral son fins da Fundación todos aqueles que promovan a investigación e uso do cálculo intensivo, comunicacións avanzadas e desenvolvemento das tecnoloxías da información e comunicacións, como instrumento para o desenvolvemento socioeconómico sustentable, dedicando especial atención ás relacións de cooperación entre os centros de investigación públicos ou privados e o sector produtivo.

 • Promover e participar na elaboración de proxectos de investigación e desenvolvemento tecnolóxico.
 • Proporcionar capacidade de cálculo, comunicacións e soporte técnico aos seus usuarios mediante o equipamento dispoñible na Fundación.
 • Colaborar na transferencia de resultados de investigación na área de cálculo entre os centros públicos de investigación e as empresas.
 • Fomentar e promocionar a cooperación entre institucións a nivel nacional e internacional.
 • Contribuír ao desenvolvemento e fortalecemento da capacidade competitiva das comunidades investigadoras galegas e do CSIC.
 • Colaborar con institucións, empresas e persoas en calquera materia relacionada co obxecto da Fundación, nos termos que se establezan nos correspondentes acordos ou convenios de cooperación.
 • Promocionar e colaborar na organización de cursos, seminarios e reunións relativos á innovación mediante o cálculo intensivo e comunicacións.
 • Promover e difundir aquelas actividades e resultados que se consideren de interese da Fundación.
 • Colaborar con outros centros de supercomputación para unha utilización eficaz das tecnoloxías.
 • Buscar e obter recursos para o desenvolvemento das súas actividades.
 • Atender ás necesidades tecnolóxicas das entidades e empresas que así o requiran na área da supercomputación.
 • Calquera outra actividade que se considere de interese para o obxecto da Fundación.

A prestación de servizos aos usuarios e clientes está orientada fundamentalmente a proporcionar calquera tipo de apoio científico e técnico que se requira para a explotación óptima dos sistemas de computación, almacenamento de datos e comunicacións de alta rendemento, así como para a análise e presentación dos resultados. Os servizos ofrecidos son os seguintes:

 • Servizos de computación para usos científicos, técnicos e de enxeñaría.
 • Almacenamento de datos do usuario.
 • Enxeñaría de redes de comunicacións avanzadas.
 • Apoio para a transferencia de resultados á industria.
 • Apoio no deseño e desenvolvemento de proxectos de I+D+i.
 • Apoio para a explotación das ferramentas de colaboración e recursos de aprendizaxe online.
 • Apoio para a utilización óptima dos sistemas de información xeográfica.

Tarifas dos servizos do CESGA

Tecnoloxías para Computación de Alto Rendemento (HPC): Novos algoritmos matemáticos, paralelización, Cloud computing para HPC, Big Data, Visualización Científica.
Solucións computacionais para varias áreas estratéxicas de ciencia e tecnoloxía, con gran impacto na rexión como:

 • Nanotecnoloxía, Novos Materiais e Procesos Industriais.
 • Ciencias da Vida e a Saúde. Desenvolvemento de novas solucións para Saúde que demandan gran capacidade de cómputo como poden ser novos modelos para radioterapia ou procesando de imaxes médicas para xerar información útil para o diagnóstico clínico.
 • Ciencias do océano. Solucións operacionais para a modelización, simulación e previsión de parámetros físicos da costa española e galega en colaboración con outras institucións. Deseño específico de portais para comunidade Oceanográfica e utilización de GIS e outros servidores de datos para compartir información oceanográfica.
  Uso do HPC e Big Data en PYMEs.

Así mesmo o CESGA cos seus usuarios, desenvolven actividade investigadora noutras áreas como: Gis, Redes de comunicacións de altas prestacións, e-learning.

Os usuarios das infraestruturas e servizos do CESGA inclúen investigadores, desenvolvedores, técnicos e innovadores, de institucións públicas e privadas:

 • Universidades galegas.
 • Centros Rexionais de Investigación.
 • Centros do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC).
 • Outras organizacións públicas ou privadas en todo o mundo:

– Departamentos de I+D de industrias e empresas.
– Centros Tecnolóxicos e de Investigación orientados á industria.
– Outras Universidades en todo o mundo.
– Organizacións de I+D+i sen ánimo de lucro.

Os investigadores que utilizan CESGA teñen un extenso rexistro de produción científica cun notable número de publicacións de excelente calidade científica, índice de citación e de impacto.

Consulte aquí os informes de produción científica anuais.

Os Sistemas de Computación de Altas Prestacións aproveitan o procesamento paralelo para executar programas de aplicacións avanzadas de maneira eficiente, fiable e rápida. O noso obxectivo é diminuír o tempo de solución, o que significa diminuír tanto o tempo de execución como o tempo de desenvolvemento dunha aplicación nun sistema en particular.
Os Sistemas de Computación de Alto Rendemento empregan moitos recursos de computación durante longos períodos de tempo para realizar unha tarefa computacional.
Os Sistemas de computación Grid contribúen ás plataformas de computación distribuída, europeas e intercontinentais, tales como EGI ou EELA.
Os Sistemas de Computación na nube ofrecen aos usuarios software e plataformas de virtualización como servizo.
Rede de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia (RECETGA) é unha rede que proporciona servizos avanzados de comunicacións ás comunidades académica e científica en Galicia (preto de 90.000 usuarios). RECETGA ofrece á comunidade de I+D+i en Galicia acceso á Rede Española de e-Ciencia (RedIRIS) e a través desta, á rede de investigación europea GEANT.

Ademais, o Centro xestiona infraestruturas para o almacenamento masivo de datos, repositorios de datos científicos e técnicos, sistemas de información xeográfica, ferramentas de colaboración e plataformas e-learning.

Dende o 2008, o CESGA acolle ao Finis Terrae, é un servidor de computación de alto rendemento moi ben adaptado, deseñado para reducir ao mínimo “o tempo de solución” das demandas máis vixentes científicas e industriais dos usuarios.
FinisTerrae I ocupou o posto 100 da lista Mundial Top 500, cando foi posto en produción.
Desde que o Ministerio Español de Ciencia e Innovación recoñeceu ao CESGA como Infraestrutura Científico Tecnolóxica Singular en 2009, o FinisTerrae estivo a disposición dos investigadores e innovadores de todo o Espazo Europeo de Investigación.

A Fundación CESGA ten como misión, contribuír ao avance da ciencia e a técnica mediante a investigación e aplicación de computación e comunicacións de altas prestacións, en colaboración con outras institucións, para beneficio da sociedade.

No compromiso coa calidade e a mellora continua da organización e da súa desempeño enerxético, asíntanse os propósitos da institución:

 • PERSOAL: Proporcionar unha contorna laboral co que se identifique, senta recoñecido e no que se desenvolva tanto profesional como persoalmente.
 • USUARIOS / CLIENTES: Potenciar o seu desenvolvemento e competitividade a nivel internacional.
 • PATRÓNS: Contribuír activamente ao desenvolvemento das súas políticas.
 • PROVEDORES: Establecer alianzas que potencien mutuo desenvolvemento e competitividade.
 • SOCIOS / COLABORADORES: Ser para eles unha institución confiable, de calidade e coñecemento, que lles achegue valor e complementariedade.
 • OUTRAS ORGANIZACIÓNS: Servir de centro de referencia en computación e comunicacións de altas prestacións con vocación de colaboración.
 • MEDIO AMBIENTE: Boas prácticas ambientais, entre as que destaca a eficiencia enerxética, para conseguir un adecuado desenvolvemento sostible.
 • SOCIEDADE: Ser un investimento da cal se poida sentir orgullosa e da que obteña un beneficio directo ou indirecto.

Así mesmo, nestes propósitos van implícitos os seguintes valores:

 • COMPROMISO: Contribuír activamente ao logro da misión a través do esforzo, profesionalidade e responsabilidade.
 • CREATIVIDADE: Fomentar a proposición de ideas creativas con liberdade.
 • ÉTICA e IGUALDADE: Respecto mutuo e valoración da persoa independentemente da súa condición.
 • TRABALLO EN EQUIPO: Traballar de forma cooperativa con outros mediante a participación, o uso de comunicacións abertas, recoñecendo a cada un as súas achegas.
 • FLEXIBILIDADE: Estar abertos aos cambios e manterse continuamente dispostos a explorar novas formas de realizar os traballos.

Esta Política de Calidade, é establecida pola Dirección e é apropiada para o desenvolvemento da actividade diaria da organización dentro do contexto de I+D+i no que se enmarca. Inclúe un compromiso de cumprir cos requisitos da Fundación CESGA, da lexislación e regulamentación existente e de mellorar continuamente a eficacia do sistema de xestión de calidade implantado. Esta política proporciona o marco de referencia para establecer e revisar os obxectivos de calidade. Compróbase que sexa comprendida por todo o persoal e que son partícipes co que nela exponse e que está dispoñible para as partes interesadas pertinentes. Ademais nas revisións do sistema de xestión, revísase e adecúa a política á situación vixente.

Consulta aquí os principios que rixen a Política Enerxética do CESGA.

En canto á mellora continua da calidade dos servizos, o sistema de xestión do Centro axústase á norma ISO 9001:2015 e ISO 50001:2018 de eficiencia enerxética.

ISO 50001:2018

Certificado do Sistema de Xestión da Enerxía nº256305-2018-AE-IBE-RvA

ISO 9001:2015

Certificado do Sistema de Xestión nº 258094-2018-AQ-IBE-ENAC

 

O CESGA constituiuse en maio de 1993.

A Fundación CESGA é unha organización sen ánimo de lucro ao servizo da investigación científica e tecnolóxica. A Xunta de Galicia e o Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) participan como únicos membros no Padroado do CESGA.

As infraestruturas do CESGA foron parcialmente financiadas pola Comisión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e polo Goberno de España a través do Ministerio de Economía e Competitividade (MINECO), así como pola Xunta de Galicia e o CSIC. Ver actuaciones cofinanciadas con Fondos FEDER.

Adicionalmente CESGA realiza actuaciones cofinanciadas con Fondos NextGenerationEU/PRTR.
Cesga patrocinadores

Imagen Gráfica del CESGA

Imaxe gráfica do CESGA

Imagen gráfica del CESGA a una tinta

Imaxe gráfica do CESGA a unha tinta

Imagen gráfica del CESGA en blanco

Imaxe gráfica do CESGA en branco

Logotipo 30 aniversario en español

Logotipo 30 Aniversario en galego

Logotipo 30th anniversary en inglés

Logotipo 30th Anniversary en inglés