Comunicacións

Os servizos descritos baixa a área de Comunicacións, engloban ás prestacións que o CESGA ofrece a través da Rede de Ciencia e Tecnoloxía (RECETGA). RECETGA é unha infraestrutura de altas prestacións despregada para proporcionar servizos de conectividade que facilite ás institucións galegas o acceso a recursos provistos polas redes de investigación, e promovan a colaboración dentro do marco da I+D+i a nivel internacional.

Servicios de comunicaciones

Cabe destacar entre estes servizos:

 • Servizo de conexión de centro a RECETGA: Permiten ao centro a conexión da súa infraestrutura á rede de investigación autonómica RECETGA e por extensión a RedIris e GEANT.
 • Servizos sobre a rede: Son os que provén as redes de investigación na actualidade, e entre os que cabe destacar: os servizos de multicast, routing IPv6, redes privadas virtuais a nivel ethernet ou a nivel IP entre institucións e/ou sedes afiliadas, lambdas baixo demanda para proxectos con elevadas esixencias de conectividade, acceso a redes de experimentación e/ou proxectos especiais (PASITO, Rede LHC), Eduroam, etc.
 • Servizos de xestión e monitorización: O CESGA, a través do seu Centro de Operacións de Rede (NOC, Network Operations Center) xestiona a infraestrutura e monitoriza a calidade da conexión de rede dos centros afiliados.
 • ¿Quen pode acceder a estes servizos? En cada ficha de servizos poderá consultar información das institucións obxectivo. Como norma xeral, os servizos provistos polo CESGA a través de RECETGA están dirixidos aos investigadores das universidades galegas, centros do CSIC e departamentos de I+D de empresas públicas ou privadas que o demanden e que satisfagan os criterios de adhesión.

Os servizos incluídos na presente sección forman parte dun catálogo global de servizos provistos, de forma homoxénea, polas redes de investigación a nivel nacional e internacional.

Servizos de Comunicacións do Centro de Supercomputación de Galicia

Descrición do servizo

O servizo de conectividade proporciona ás institucións candidatas acceso de altas prestacións á Rede de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia (RECETGA). Isto permitiralle ao centro usuario o acceso privilexiado aos recursos ofrecidos non só a nivel rexional, senón tamén nivel nacional e internacional (RECETGA, RedIris, GEANT e ao resto de redes de investigación a nivel mundial), así como conectividade a Internet.

O CESGA xestiona RECETGA e a interconexión desta coa Rede Española de Investigación (RedIris). O servizo de conectividade está deseñado para proporcionar unha solución robusta aos requisitos da maioría dos usuarios investigadores e docentes proporcionando servizos innovadores dispoñibles de forma habitual nas redes de investigación (IPv6, multicast, Eduroam, VPNs, circuítos baixo demanda, acceso a redes de experimentación, etc).

O CESGA proporciona en RECETGA, de forma nativa, direccionamento IP baseada nos protocolos IPv4 e IPv6 cunha configuración en “dual-stack”. O servizo de conectividade inclúe esta tecnoloxía e para poder facer uso dela é necesario que a institución dispoña de direccionamento IPv4 e IPv6 (propio ou proporcionado por CESGA).

Adicionalmente, a rede troncal de RECETGA soporta Jumbo Frames (MTU de 9000 bytes) así como a distribución de tráfico multicast.

Para proceder á conexión existen dúas opcións:

 • Conectarse directamente a un Nodo Troncal de RECETGA (recomendada)
 • Conectarse a través dun centro pertencente na actualidade a RECETGA. Neste caso deberá chegar a un acordo coas partes involucradas para a utilización das infraestruturas en tránsito.

A institución é responsable de xestionar a ligazón de acceso ata o Nodo de Rede Troncal de RECETGA máis próximo.

Solicitude do servizo

Este servizo está dispoñible para institucións do sistema universitario galego (SUG), centros do CSIC, departamentos de I+D de institucións e/ou empresas públicas ou privadas e institucións e/ou empresas que participen en actividades de I+D+i co CESGA sempre que cumpran cos criterios de adhesión.

Para levar a cabo a conexión do centro a institución ou empresa interesada debe de cumprimentar o formulario de solicitude ben de forma electrónica ou ben por escrito vía correo postal tradicional.

 • Para realizar a solicitude por vía telemática debe de cubrir adecuadamente o Formulario de Solicitude de conexión de novo centro.
 • Para realizar a solicitude vía correo postal debe imprimir o Formulario de Solicitude de Conexión de Novo Centro[Icono PDF] e enviar devandito documento correctamente cumprimentado ao Director ou Presidente do CESGA.

En ambos os casos debe indicar:

 • Identificación da institución/centro
 • Actividade da institución/centro
 • Xustificación da necesidade de conectarse a RECETGA
 • Tipo de conexión requirido (ancho de banda ou outras necesidades)

Unha vez aceptada a solicitude procederase á análise técnica conxunto das posibilidades e medios de conectividade entre a localización xeográfica indicada pertencente o Centro Solicitante e o Nodo de Rede Troncal máis próximo.

Tarifas

O servizo de conectividade é gratuíto. O centro debe de custear a conexión de última milla entre o propio centro e o Punto de Presenza de RECETGA máis próximo.

Política de uso

Na seguinte ligazón descríbese a Política de uso aceptable de RECETGA que todo centro adscrito debe cumprir.

Descrición do servizo

O servizo de rede privada virtual ofrece á institución solicitante a posibilidade de obter conectividade punto-a-punto ou multipunto-multipunto con capacidades por sitio que varían entre 100Mbps e 10Gbps, e permite dar visibilidade aos sitios conectados a nivel ethernet, facilitando ás devanditas institucións unir sedes dispersas xeograficamente, ou ben permitir a colaboración máis estreita de diversos departamentos integrantes dun proxecto de forma transparente(*).

Devanditos circuítos e/ou redes proporcionan capacidade e rendemento garantido a custo moi baixo, xa que se benefician dunha infraestrutura común, aínda que se mostran ao usuario como redes virtuais dedicadas para satisfacer as súas necesidades.

A tecnoloxía involucrada para o despregamento dunha instancia concreta do servizo depende así mesmo das tecnoloxías de acceso do centro solicitante e das especificacións de capacidade demandadas, podendo tratarse tanto de circuítos con reserva mediante MPLS, transporte de conmutación a nivel 2 ethernet, ou lambdas 10Gbps dedicadas para o experimento ou a institución.

O ámbito xeográfico das sedes ou institucións participantes non está suxeito ou limitado ás fronteiras galegas, senón que é extensible ás redes de investigación españolas (RedIris) e europeas (outras NRENs e GEANT), sendo dependente a súa aprobación das políticas de uso aceptable das redes involucradas. No caso de requirir conectividade en sitios fóra do ámbito de RECETGA, son as redes implicadas (NRENs europeas e GEANT) adicionalmente a RECETGA, as responsables da creación destas ligazóns en nome dun usuario específico.

Exemplo dun despregamento de características análogas ás descritas é o realizado para o proxecto PASITO, consistente na implantación dunha rede paralela á rede de produción para o desenvolvemento de testbeds para a experimentación de tecnoloxías de comunicacións. Devandito proxecto, mediante a colaboración das distintas redes autonómicas e da rede nacional (RedIris), une as diversas sedes da xeografía española involucradas (CESGA, Universidade de Vigo, CESCA, I2BASK, Universidade Autónoma de Madrid, etc). Esta rede de experimentación conta coa súa homóloga a nivel europeo (FEDERICA). Outras experiencias análogas realizáronse para a interconexión de sedes para a realización de experiencias conxuntas mediante circuítos punto a punto, como podería ser a interconexión do propio CESGA co Centro de Supercomputación de Castela e León para o desenvolvemento dun testbed de tecnoloxías Cloud.

Solicitude do servizo:

Este servizo está dispoñible para institucións do sistema universitario galego (SUG), centros do CSIC, departamentos de I+D de institucións e/ou empresas públicas ou privadas e institucións e/ou empresas que participen en actividades de I+D+i co CESGA, sempre que cumpran cos criterios de adhesión.

Se desexa solicitar este servizo utilice o formulario de solicitude de servizos.

Tarifas

É necesario facer un estudo de cada caso particular; indicarase unha valoración unha vez realizado a análise técnica de viabilidade e custos.

Política de uso

Na seguinte ligazón descríbese a Política de uso aceptable de RECETGA que todo centro adscrito debe cumprir.

O servizo de seguridade de CESGA (CERT) ten como finalidade a detección de problemas que afecten á seguridade das redes e centros de RECETGA, así como a actuación coordinada cos devanditos centros para a resolución de incidentes de seguridade e con RedIris cando o ámbito destes é nacional ou internacional.

De igual forma o servizo PERT asiste aos centros usuarios para a resolución de problemas relacionados co rendemento de rede co fin de optimizar o rendemento extremo a extremo para usuarios das infraestruturas de conectividade.

Solicitude do servizo

Este servizo está dispoñible para institucións do sistema universitario galego (SUG), centros do CSIC, departamentos de I+D de institucións e/ou empresas públicas ou privadas e institucións e/ou empresas que participen en actividades de I+D+i co CESGA sempre que cumpran cos criterios de adhesión.

Se desexa solicitar este servizo utilice o formulario de solicitude de servizos.

Para notificar un incidente ou problema de seguridade ou rendemento, por favor fágao mediante o formulario de notificación de incidente CERT/PERT.

Tarifas

Este servizo é gratuíto para os centros e institucións afiliadas.

Política de uso

Na seguinte ligazón descríbese a Politica de uso aceptable de RECETGA que todo centro adscrito debe cumprir.

Descrición do servizo

A tecnoloxía de transporte multicast permite a transmisión de grandes cantidades de información de forma eficiente segundo patróns de comunicación entre emisores e receptores do tipo un-a-moitos e moitos-a-moitos aforrando recursos de rede e de sistemas de gran valor.

RECETGA foi unha das redes pioneiras en ofrecer servizo multicast, estando soportado de forma nativa desde hai anos en todos os routers da rede troncal, o que implica que o tráfico dirixido ao grupo multicast apropiado é recoñecido e tratado de forma adecuada.

O soporte multicast está amplamente aceptado e soportado de forma nativa nas redes de investigación a nivel internacional (NRENs). Infraestruturas como as salas de traballo colaborativo AccessGrid ou proxectos como Ópera Oberta, no que se realizan transmisións en tempo real de Ópera desde o Liceo de Barceloa ás diferentes universidades, fan uso de tecnoloxía de transporte multicast para a difusión de fluxos de vídeo intensivos a un número elevado de participantes.

Un centro con soporte multicast habilitado poderá realizar emisións en grupos multicast con alcance rexional ou internacional, así como recibir emisións multicast de fontes situadas en diferentes puntos das redes de investigación. Aqueles centros que non conten con soporte multicast habilitado deben facer uso de pontes multicast-unicast co prexuízo que isto leva en uso de recursos de rede e CPU dos equipos implicados.

O soporte multicast está suxeito a requirimentos técnicos adicionais nos centros usuarios, polo que debe de avaliarse tecnicamente cada caso a dispoñibilidade do servizo, ou as melloras necesarias para poder acceder a este.

Solicitude do servizo

Este servizo está dispoñible para institucións do sistema universitario galego (SUG), centros do CSIC, departamentos de I+D de institucións e/ou empresas públicas ou privadas e institucións e/ou empresas que participen en actividades de I+D+i co CESGA sempre que cumpran cos criterios de adhesión.

Os requisitos para acceder a este servizo son:

 • Ser unha institución afiliada a RECETGA.
 • Ter unha conexión IP con RECETGA.
 • En caso de ter conexión directa con RECETGA, asegurarse de que o operador de acceso soporta a tecnoloxía.

Se desexa solicitar este servizo utilice o formulario de solicitude de servizos.

Tarifas

O servizo de emisión/recepción de tráfico multicast é gratuíto para os centros afiliados a RECETGA.

Políticas

Na seguinte ligazón descríbese a política de uso aceptable de RECETGA que todo centro adscrito debe cumprir.

Descrición do servizo

A dirección IP é o identificador de cada un dos equipos que teñen presenza en Internet e sen estas direccións os equipos non poderían comunicarse entre si. Existen dous tipos de direccións IP, as utilizadas de forma maioritaría na actualidade, IPv4, e as do novo protocolo de encamiñamento de Internet, IPv6. Os números 4 e 6 identifican a versión do protocolo.

O CESGA, dende os seus comezos administra e asigna direccionamento IPv4 e, tamén desde hai anos, IPv6 ás institucións afiliadas. O direccionamento IPv4 asígnase baixo demanda aos novos centros afiliados ou a aqueles centros que, de forma xustificada, requiran incrementar os seus rangos de direccionamento públicos.

A nivel global as direccións de tipo IPv4 son xa un ben escaso, polo que os diversos organismos públicos implicados promoven a adopción de direccións IPv6. O CESGA, formando parte deste esforzo, pon a disposición dos centros afiliados un esquema de asignación de direccionamento IPv6, contando na propia rede troncal con soporte para a dita tecnoloxía.

En relación co antigo direccionamento IPv4, será asignado de acordo coas necesidades, evitando que se acaparen direccións. Os usuarios deberán planificar as súas redes co fin de usar o mínimo posible de direccionamento público. Calquera asignación será válida mentres se manteña o criterio orixinal exposto na petición.

Calquera centro afiliado e conectado a RECETGA, conta con direccionamento IPv4 asignado directamente polo CESGA ou solicitado polo propio usuario a RIPE. Adicionalmente os centros usuarios poderán solicitar direccionamento IPv6 para a migración das súas propias infraestruturas ao uso do novo protocolo. Os prefixos de routing asignados contarán cos mesmos servizos provistos por RECETGA para o protocolo IPv4 (multicast, routing, filtrado, etc).

Solicitude do servizo

Este servizo está dispoñible para: institucións do sistema universitario galego (SUG), centros do CSIC, departamentos de I+D de institucións e/ou empresas públicas ou privadas e institucións e/ou empresas que participen en actividades de I+D+i co CESGA sempre que cumpran cos criterios de adhesión.

Se desexa solicitar este servizo utilice o formulario de solicitude de servizos.

Tarifas

O servizo de soporte IPv6 é gratuíto para os centros que forman parte de RECETGA.

Políticas

Na seguinte ligazón descríbese a Política de uso aceptable de RECETGA que todo centro adscrito debe cumprir.

O CESGA presta servizos de comunicacións de altas prestacións, como entidade xestora da Rede de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia (RECETGA), e como entidade xestora das diferentes infraestruturas de cálculo aloxadas no propio centro, así como axente de innovación implicado no desenvolvemento de numerosos proxectos de tecnoloxías da información e as comunicacións.

Derivado da devandita actividade, o centro ofrece, aos seus usuarios e/ou empresas interesadas nos diversos servizos e tecnoloxías utilizadas:

 • Consultoría
 • Soporte técnico
 • Formación

Solicitude do servizo:

Este servizo está dispoñible para calquera institución ou empresa e con condicións económicas especiais para institucións do sistema universitario galego (SUG), centros do CSIC, departamentos de I+D de institucións e/ou empresas públicas ou privadas e institucións e/ou empresas que participen en actividades de I+D+i co CESGA.

Se desexa solicitar este servizo utilice o formulario de solicitude de servizos.

Tarifas

É necesario facer un estudo de cada caso particular, indicarase unha valoración unha vez realizado a análise técnica de viabilidade e custos.