Referencia: FF4EUROHPC-20-TSP1

Posto: Técnico/a superior proxecto

Trámite actual: Resultado proceso de selección

Documentación do proceso

Publicado: 08/03/2021
Publicado: 24/02/2021
Publicado: 19/02/2021
Publicado: 15/02/2021
Publicado: 09/02/2021
Publicado: 02/02/2021
Publicado: 04/01/2021

A Fundación CESGA comprométese, no establecemento e desenvolvemento de políticas que integren a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes, sen discriminar directa ou indirectamente por razón de sexo, así como no impulso e fomento de medidas para conseguir a igualdade real no seo da nosa organización, establecendo a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes como un principio estratéxico da nosa Política Corporativa e de Recursos Humanos, de acordo coa definición do devandito principio que establece o Decreto Lexislativo 2/2015, de 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade e o VIII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2022-2027.