Referencia: QUANTUMSPAIN-22-TSP1

Posto: Técnico/a superior de proxecto
Trámite actual: Resultado del proceso de selección

Documentación do proceso

Publicado: 11/07/2022
Publicado: 30/06/2022
Publicado: 27/06/2022
Publicado: 20/06/2022
Publicado: 16/06/2022
Publicado: 07/06/2022
Publicado: 30/05/2022
Publicado: 27/05/2022

Rexistro pechado

A Fundación CESGA comprométese, no establecemento e desenvolvemento de políticas que integren a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes, sen discriminar directa ou indirectamente por razón de sexo, así como no impulso e fomento de medidas para conseguir a igualdade real no seo da nosa organización, establecendo a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes como un principio estratéxico da nosa Política Corporativa e de Recursos Humanos, de acordo coa definición do devandito principio que establece a Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva entre mulleres e homes.