Referencia: TEC-CUAN-22-TSP1-2-3-4

Posto: Técnico/a superior proxecto

Trámite actual: Resultado do proceso de selección

(*)Modificación das bases cunha nova definición das áreas de coñecemento requeridas.

Documentación do proceso

Publicado: 19/05/2022
Publicado: 11/05/2022
Publicado: 09/05/2022
Publicado: 09/05/2022
Publicado: 03/05/2022
Publicado: 02/05/2022
Publicado: 25/04/2022
Publicado: 05/04/2022
Publicado: 22/03/2022

Rexistro pechado

A Fundación CESGA comprométese, no establecemento e desenvolvemento de políticas que integren a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes, sen discriminar directa ou indirectamente por razón de sexo, así como no impulso e fomento de medidas para conseguir a igualdade real no seo da nosa organización, establecendo a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes como un principio estratéxico da nosa Política Corporativa e de Recursos Humanos, de acordo coa definición do devandito principio que establece o Decreto Lexislativo 2/2015, de 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade e o VIII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2022-2027.