Referencia:  PCCC-23-TSP1

Posto: Técnico/a Superior de Proxecto “PLAN COMPLEMENTARIO DE I+D+i – PROGRAMA DE COMUNICACIÓNS CUÁNTICAS” en CESGA

Resumo:

As comunicacións cuánticas son recoñecidas como un sector particularmente estratéxico a nivel mundial, presentando un cambio tecnolóxico disruptivo que permitirá a creación das futuras redes de comunicacións e da futuro Internet Cuántico.

O CESGA contribúe á investigación en tecnoloxías cuánticas a través de diversos programas e proxectos e, de forma específica na área das comunicacións cuánticas a través do Programa de Comunicacións Cuánticas de Galicia para o cal se propón este posto de traballo.

Buscamos a unha persoa motivada que some forzas para este proxecto cuxos obxectivos prioritarios serán a investigación en tecnoloxías de comunicacións cuánticas, principalmente en distribución de clave cuántica, no despregamento de infraestrutura e/o de pilotos, así como na colaboración na execución de casos de uso sobre a mesma.

Traballarás integrado/a en un equipo multidisciplinar e motivador, nun centro con anos de experiencia no desenvolvemento de proxectos vinculados ao ámbito das tecnoloxías cuánticas, onde valoramos especialmente a iniciativa, a capacidade de traballo en equipo e a procura de solucións creativas.

Ofrécese un contrato temporal de aproximadamente 18 meses. Este contrato permitirache involucrarte nesta liña de actividade, na que o CESGA vén desenvolvendo proxectos complementarios e con gran proxección futura.

O CESGA é unha fundación pública pioneira a nivel nacional na área de computación de altas prestacións e as tecnoloxías cuánticas. O centro ten unhas condicións laborais atractivas, comprometido coa promoción da igualdade entre xéneros, conta cun réxime de teletraballo opcional de ata o 60% do tempo e permite flexibilizar a xornada #de acordo con as túas necesidades.

Información do proxecto: Plan Complementario de Comunicacións Cuánticas (PCCC)

Requisitos mínimos do/a candidato/a:

  1. Algunha das seguintes titulacións:
    • Licenciado ou Enxeñeiro en Informática, Licenciado/a en Física, Licenciado en Matemáticas, Industriais ou Enxeñeiro Superior en Telecomunicacións.
    • Nivel 3 (Máster Oficial) segundo ou Marco Español de cualificacións para a Educación Superior recollido non Real Decreto 1027/2011 de 15 de xullo, en algunha dás seguintes áreas de coñecemento: Física, Matemáticas, Informática, Industriais ou Telecomunicacións. Deberá estar en posesión dous títulos oficiais de grao, ou equivalente, e de máster universitario, ou equivalente, tendo superadas, ao menos, 300 créditos ECTS non conxunto destas dúas ensinanzas.
  1. Certificación de nivel de inglés equivalente a B1.
  2. Coñecemento de galego, ou compromiso de aprendelo coa nosa axuda e soporte.

Tamén se valorarán (pero non é obrigatorio) outros requisitos adicionais, descritos no Anexo B do documento BASES. Para que valoren os méritos deben achegarse os documentos xustificativos tal e como se solicitan nas bases.

Documentación necesaria:

Ver documento de Bases, apartado 5)

Documentación do proceso:

14/06/2023: Resultado do proceso de selección
26/05/2023: Puntuación final
23/05/2023: Valoración definitiva de méritos
16/05/2023: Valoración provisional de méritos
12/05/2023: Lista definitiva de admitidos e excluidos
08/05/2023: Lista provisional admitidos e excluidos


05/04/2023:

Se tes calquera pregunta ou dúbida, por favor consúltanos en emprego@cesga.gal

Plan Complementario de Comunicaciones Cuánticas

Plan Complementario de Comunicaciones Cuánticas

A Fundación CESGA comprométese, no establecemento e desenvolvemento de políticas que integren a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes, sen discriminar directa ou indirectamente por razón de sexo, así como no impulso e fomento de medidas para conseguir a igualdade real no seo da nosa organización, establecendo a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes como un principio estratéxico da nosa Política Corporativa e de Recursos Humanos, de acordo coa definición do devandito principio que establece o Decreto Lexislativo 2/2015, de 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade e o VIII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2022-2027.