Referencia: PEJ-19-TS1-BIGDATA

Posto: Técnico/a de Sistemas BIGDATA

Os postos financiaranse con recursos do FSE (Fondo Social Europeo) e do IEJ (Youth Employment Initiative) asignado á Axencia Estatal de Investigación da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación que convocou axudas para o ano 2018 para o Promoción do emprego xuvenil e implementación da garantía xuvenil en I + D no Subprograma estatal para a incorporación do Programa estatal para a promoción do talento e a súa empregabilidade en I + D, no marco do Plan estatal de investigación científica e técnica e Innovación 2017-2020.

Documentación do proceso

A Fundación CESGA comprométese, no establecemento e desenvolvemento de políticas que integren a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes, sen discriminar directa ou indirectamente por razón de sexo, así como no impulso e fomento de medidas para conseguir a igualdade real no seo da nosa organización, establecendo a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes como un principio estratéxico da nosa Política Corporativa e de Recursos Humanos, de acordo coa definición do devandito principio que establece o Decreto Lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade e o VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2017-2020.