Referencia: Programador/a

RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2022 pola que se convoca o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso na categoría de programador/a do grupo III de persoal laboral fixo da entidade instrumental do sector público autonómico da Comunidade Autónoma de Galicia, Fundación Pública Galega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia (CESGA).

Documentación do proceso:

06/05/2023: Resolución DOG do 6 de xuño
06/05/2023: Valoración definitiva de méritos
03/05/2023: Valoración provisional de méritos
17/03/2023: Lista definitiva de admitidos e excluidos
28/02/2023: Lista provisional de admitidos e excluidos


30/12/2022:

Se tes algunha dúbida ou dúbida contacta connosco en emprego@cesga.gal

A Fundación CESGA comprométese, no establecemento e desenvolvemento de políticas que integren a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes, sen discriminar directa ou indirectamente por razón de sexo, así como no impulso e fomento de medidas para conseguir a igualdade real no seo da nosa organización, establecendo a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes como un principio estratéxico da nosa Política Corporativa e de Recursos Humanos, de acordo coa definición do devandito principio que establece o Decreto Lexislativo 2/2015, de 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade e o VIII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2022-2027.