A política de uso aceptable aquí descrita é de obrigado cumprimento a todos os centros adscritos á Rede de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia (RECETGA).

DEFINICIÓNS e CONDICIÓNS PRELIMINARES

 • RECETGA é o nome que engloba un conxunto de servizos e infraestruturas de rede que dan soporte aos requisitos de comunicacións da rede de investigación en Galicia.
 • As organizacións conectadas son aquelas que o CESGA, tras unha análise preliminar de condicións administrativas e técnicas, define como seleccionables para conectarse a RECETGA. Ditas organizacións dispoñen de permiso para acceder exclusivamente a sitios conectados a RECETGA, é dicir, non dispoñen de permiso de tránsito desde RECETGA a outras redes.
 • Aquelas institucións conectadas que adicionalmente cumpran os criterios de adhesión de RedIris poderán acceder aos servizos que dispoña a rede nacional de investigación, como son tránsito ao resto de redes de investigación a nivel internacional e acceso a redes comerciais.
 • As organizacións conectadas deben cumprir as políticas de uso aceptable descritas no presente documento.
 • É responsabilidade das organizacións conectadas, asegurar que os membros das súas propias comunidades utilizan os servizos de RECETGA de forma aceptable, e de acordo á lexislación vixente.
 • As organizacións conectadas a RECETGA deben establecer a súa propia política de uso aceptable de modo que sexa compatible coas condicións expresadas nesta política.
 • Unha organización conectada pode estender devandito servizo a outras organizacións de forma limitada a condición de que estean suxeitas aos mesmos preceptos aquí descritos e devandito servizo sexa dado sen custo.
 • Ningunha organización ou usuario pode revender capacidade de rede de RECETGA ou servizos entregados por RECETGA a terceiros sen o acordo previo de RECETGA.

 LEGALIDADE

Os servizos que ofrece o CESGA a todas as institucións conectadas a RECETGA, están sometidos ás condicións e aos requisitos que se establecen no documento de solicitude e nos seus Anexos así como no ordenamento xurídico vixente que resulte, en cada momento de aplicación.

As institucións afiliadas comprométense a non aceptar nin estimular prácticas ilegais.

Ademais, as institucións afiliadas velasen especialmente para protexer:

 • A orde pública: para evitar que o RECETGA sexa un vehículo de mensaxes que inciten ao uso da violencia ou á participación en actividade delituosas.
 • A dignidade humana: para impedir calquera clase de discriminación social, relixiosa, étnica, cultural, política, sexual ou por discapacidade física ou psíquica.
 • A vida privada: para preservar os dereitos e as liberdades fundamentais, tutelando a vida privada, os datos persoais e o segredo epistolar.
 • Os menores: para rexeitar a súa utilización, especialmente con obxectivos sexuais, e para manter unha actitude de cautela na difusión de contidos potencialmente nocivos para a infancia.
 • O consumidor: para respectar os principios de transparencia e accesibilidade, someténdose ás normativas de protección do consumidor.

HONRADEZ

As institucións afiliadas deberán utilizar correctamente os recursos públicos que RECETGA lles ofrece, facilitando o acceso á infraestrutura de rede unicamente ao persoal autorizado e denegándoo a persoas ou organizacións alleas á institución.

O persoal autorizado deberá usar a infraestrutura e os servizos de RECETGA para as actividades académicas e de investigación, desenvolvemento e innovación tecnolóxica, incluíndo as tarefas administrativas asociadas.
Os usuarios tamén deberán utilizar eficientemente a rede, co fin de evitar na medida do posible a conxestión da mesma. En ningún caso considérase aceptable desenvolver actividades que persigan ou teñan como consecuencia:

 • A creación ou transmisión de material que prexudique a dinámica habitual dos usuarios de RECETGA.
 • A conxestión das ligazóns de comunicacións ou sistemas informáticos.
 • A destrución ou modificación premeditada da información doutros usuarios.
 • A violación da privacidade e intimidade doutros usuarios.
 • O deterioro do traballo doutros usuarios.

Tampouco deberán, baixo ningún concepto, usar RECETGA para fins privados ou persoais, fins lúdicos e fins comerciais, alleos ás actividades propias da súa institución.

CONFIDENCIALIDADE

Na súa actividade ordinaria na rede, os usuarios terán dereito a preservar o seu anonimato. No entanto, RECETGA recomenda ás institucións afiliadas que establezan os mecanismos pertinentes para poder identificar, en caso necesario, a(s) terminal(terminais) que están a actuar a través da rede.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

As institucións afiliadas recoñecerán, respectarán e defenderán o dereito dos autores ás súas creacións intelectuais e industriais, de acordo coa normativa vixente.

RESPONSABILIDADE

As institucións afiliadas deberán dar a coñecer aos seus usuarios os obxectivos de RECETGA e os termos e as condicións do seu uso enunciadas neste documento. Tamén deberán asumir a responsabilidade de velar polo seu cumprimento.