CESGA desprega unha infraestrutura baseada en tecnoloxía cuántica nativa

Como parte das infraestruturas asociadas ao Polo de Tecnoloxías  Cuánticas de Galicia, CESGA implantou un xerador  cuántico de números aleatorios  Quside  QRNG para ofrecer á súa comunidade de usuarios maiores capacidades para cargas de traballo  estocásticas.

O Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) instalou recentemente un xerador de números aleatorios  cuánticos de  Quside, unha empresa de tecnoloxía  cuántica con sede en Barcelona que ofrece xeradores de números aleatorios  cuánticos para unha conectividade segura e computación avanzada.

Trátase dunha infraestrutura baseada en tecnoloxía  cuántica nativa que CESGA desprega para a comunidade de innovación galega e europea. Esta contribuirá a facer máis eficiente a investigación científico-técnica e será unha valiosa axuda para o desenvolvemento de novos produtos e servizos seguros e fiables.

O luns 22 de novembro celebrouse un seminario sobre o uso desta nova infraestrutura ao que acudiron máis de 50 membros de grupos de investigación das tres universidades galegas, de centros do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC), así como de empresas TIC, biotecnolóxicas e financeiras, así como persoal técnico do propio CESGA.

A dispoñibilidade de grandes cantidades de números aleatorios de alta calidade e alto rendemento converteuse nun requisito esencial en moitos campos. A súa aplicación abarca desde claves de cifrado de alta calidade, que cifran o crecemento exponencial das transferencias de datos, ata a creación de simulacións altamente precisas e eficientes no tempo para finanzas, seguros, enxeñería e ciencia.

A  ciberseguridade é agora unha prioridade que se pode aproveitar utilizando xeradores de números aleatorios  cuánticos para aumentar a  entropía das claves seguras, o que dificulta as actividades de piratería. Por exemplo, agregar información adicional ao  hash dos documentos, xerar dous factores de autenticación ou crear claves confinables para cifrado ou firmas. Ademais, necesítase unha verdadeira orde aleatoria (por exemplo, para colas ou listas de reservas xustas), estes xeradores pódense usar para crear pedidos confinados e impredicibles.

Na área técnica, moitos problemas  computacionais e cargas de traballo tanto da industria como da investigación baséanse en procesos  estocásticos, que requiren unha cantidade cada vez maior de números aleatorios. As limitacións nos medios actuais para xerar estes números aleatorios conducen a un rendemento reducido, un uso ineficiente dos recursos informáticos e mesmo artefactos potenciais nalgúns casos, particularmente en simulacións altamente paralelas, especialmente para cantidades moi sensibles. Desafortunadamente, non é común que os centros de datos e as infraestruturas de supercomputación actuais teñan acceso a xeradores de números aleatorios de alta calidade e alto rendemento, e a súa fonte de  aleatoriedade física tende a ser moi lenta ou mesmo.

Ao aproveitar o  QRNG de  Quside, as cargas de traballo aleatorias como as simulacións Monte Carlo ou unha variedade de simulacións inspiradas na física poden obter melloras de rendemento de ata 10 veces, así como resultados máis precisos grazas á aceleración na provisión e procesamento de  aleatoriedade.

Para mellorar a  ciberseguridade, crear novos servizos  fiables para os sectores público e privado, e superar as dificultades e  ineficiencias antes mencionadas ao executar cargas de traballo  estocásticas, CESGA implantou este xerador  cuántico de números aleatorios, para ofrecer unha fonte única e máis potente de números aleatorios aos seus usuarios e ao ecosistema innovador.

Quside QRNG demostrou taxas de rendemento de ata varios Gbps utilizando a súa tecnoloxía patentada de xeración de números aleatorios cuánticos de difusión de fase e unha gama de ferramentas de aceleración de hardware. Ademais,  Quside proporciona probas de métricas de  entropía de orixe a través do seu módulo de metroloxía aleatoria. Con esta instalación, os usuarios de CESGA poden comezar a aproveitar esta nova capacidade única nas súas cargas de traballo  estocásticas.

Quside (https://quside.com) fabrica tecnoloxías cuánticas para unha conectividade máis segura e para unha computación avanzada. Quside, unha spin- off de ICFO – Instituto de Ciencias Fotónicas – en Barcelona, España,  ten unha herdanza de 10+ anos de investigación e desenvolvemento en tecnoloxías cuánticas e comercializa innovadores xeradores cuánticos de números aleatorios e outras soluciones hardware. Quside é membro activo da comunidade cuántica Europea e do Quantum Industry Consistorium (QuIC) e un contribúe de forma crave en varios proxectos da Comisión europea (Qrange e Civiq para o programa Quantum Flagship) e en esforzos nacionais (Clave, Caramuel, QuSpin).