Project Description

REN-CAPAP-H2 – RENOVACIÓN-Red de Computación de Altas Prestaciones sobre Arquitecturas Paralelas Heterog. (CAPAP-H)

Periodo:2010-06-15 – 2011-06-14 (24 meses).

Entidad financiadora: Ministerio ID

http://capap-h.uji.es/

En diversas áreas da ciencia e a enxeñaría é necesario resolver problemas de alto custo computacional. Con este fin, os investigadores empregan sistemas paralelos que, cada vez máis, presentan unha estrutura heteroxénea e/ou xerarquizada, e que resultan difíciles de programar e usar eficientemente. Exemplos destes sistemas son as redes de computadores heteroxéneos, os procesadores multinúcleo (multicore) e os procesadores gráficos (GPUs).

A rede CAPAP-H (TIN2007-29664-E) permitiu a colaboración dun bo número de grupos de investigación que abordan nas súas liñas de traballo os problemas que expoñen estas plataformas. A renovación da rede ten como obxectivos promover o intercambio e transferencia de coñecementos entre os grupos, consolidar as relacións previamente establecidas e fomentar novas, e articular os esforzos para consolidar o seu recoñecemento internacional no ámbito da computación de altas prestacións sobre arquitecturas paralelas heteroxéneas.

 

 

Obxectivos

Os principais obxectivos que pretendemos alcadar son os siguintes:

 • Facilitar o intercambio e a transferencia de coñecementos e experiencias entre os distintos grupos de investigación interesados na CAPAP-H, de xeito que se fomente a cooperación entre eles
 • Axudar á consolidación e difusión do coñecmento existente sobre CAPAP-H. Fomentar o desenvolvimento e uso de novas técnicas e metodoloxías que posibilita a CAPAP-H, principalmente naaquelas liñas nas que investigan os grupos participantes.
 • Aunar e organizar os esforzos individuais para tratar de identificar e alcadar obxectivos mais ambiciosos, así coma consolidar a comunidade que traballa neste ámbito de xeito que aumente o sue peso específico a nivel internacional, de cara a posuir unha identidade propia no Espazo Europeo de Investigación.
 • Estreitar os lazos entre os grupos participantes que interveñen na rede, así coma con outras organizacións públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, para colaborar no desenvolvemento de publicacións, proxectos, conferencias e seminarios.

 

Participantes

 • CESGA. Centro de Supercomputación de Galicia (http://www.cesga.es)
 • Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León (http://www.fcsc.es)
 • Depto. de Arquitectura de Computadores y Sistemas Operativos – Universidad Autónoma de Barcelona (http://www.caos.uab.es)
 • Arquitectura de Computadores – Universidad de A Coruña (http://gac.des.udc.es)
 • CAPyP. Computación de Altas Prestaciones y Paralelismo – Universidades de Alicante y Miguel Hernández de Elche (http://www.dccia.ua.es/cp)
 • Supercomputación: Algoritmos – Universidad de Almería (http://www.ace.ual.es/Investigacion)
 • Arquitectura y Tecnología de Computadores – Universidad de Cantabria (http://www.atc.unican.es)
 • GRNPS. Redes Neuronales y Procesamiento de Señal – Universidad de Extremadura
 • CASIP. Circuitos y Sistemas para el Procesamiento de la Información – Universidad de Granada
 • PCGULL. Computación Paralela – Universidad de La Laguna (http://cap.pcg.ull.es)
 • Computación Distribuida – Universidad de Lleida (http://gcd.udl.cat)
 • Computación Paralela – Universidades de Murcia, Miguel Hernández de Elche y Politécnica de Cartagena (http://www.um.es/pcgum)
 • Recuperación de información y Computación paralela – Universidad de Oviedo (http://www.aic.uniovi.es/pir)
 • Arquitectura de Computadores – Universidad de Santiago de Compostela (http://www.ac.usc.es)
 • Redes y Entornos Virtuales – Universidad de Valencia (http://grev.uv.es)
 • HPCA. Arquitectura y Computación de Altas Prestaciones – Universidad Jaime I de Castellón (http://www.hpca.uji.es)
 • Computación Paralela – Universidad Politécnica de Valencia (http://www-copa.dsic.upv.es)